418. Poselství Ježíše ze dne 4. května 2012 v 21:05.


TUTO NEDĚLI BUDE SESLÁN DUCH SVATÝ. DRUHÉ VYLITÍ Z MOCI DUCHA SVATÉHO.


Má vroucně milovaná dcero,

když máš pocit, že tato mise – přesvědčit všechny Boží děti, aby braly na vědomí můj Druhý příchod, a přijaly jej jako dobrou zprávu – je těžká, tak měj na zřeteli toto:

Tak jako každý jednotlivý člověk je stvořen k Božímu obrazu mého Věčného Otce, stejně tak prozařuje Světlo mého Otce nějakým způsobem každou duši.

Podívejte se do tváře každého, koho potkáte, a uvidíte letmý pohled Boha Otce.

Může to být jen pohled, úsměv, gesto nebo něha, ale je tam.

Dobro je ve všech, dokonce i v zatvrzelých hříšnících. Některé tato dobrota zcela obklopuje a přitahuje lidi k těmto osobám, požehnaných tímto darem, jako magnet. V jiných je to jen slabý záblesk, ale přesto je stejně tak přítomná.

Když se díváte do očí někoho, jehož chování k druhým je kruté, můžete vidět ještě záblesk naděje, protože Boží Světlo je přítomné. Je to Světlo v duších Božích dětí, které je třeba znovu zažehnout prostřednictvím těchto poselství lásky a naděje. Čím silnější je toto Světlo, tím čistější je tato osoba. Čím více lidí je očištěno Božím Světlem, tím čistější bude země.

Stane-li se Boží Světlo silnějším v duších věřících, pak působení zla se bude oslabovat, protože temnota se nemůže snášet se Světlem.

To je důvod, proč nyní v celém světě dojde ještě k dalšímu vylití Ducha Svatého.

Od 10. května 2011 je to již druhé vylití mocí Ducha Svatého.

Předchází mému velkému Božímu milosrdenství a zajistí, že Světlo vytvoří nové porozumění v duších věřících.

Tento Duch Svatý sestoupí na celý svět tuto neděli, 6. května 2012.

Mnozí budou pociťovat pokoj a lásku. Naléhavě vás všechny prosím o modlitby, aby tento dar pronikl jejich duše tak, aby pocítili Boží lásku a odpověděli na jeho volání.

Modlitba modlitební kampaně (51):

O dar Ducha Svatého

"Ó, přijď Duchu Svatý, vylij tvůj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou duši.

Naplň mě Světlem Pravdy, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží šířených Satanem a jeho padlými anděly.

Pomoz mi uchopit pochodeň a rozšířit plamen poznání na všechny, s nimiž se setkám skrze Krista, Pána našeho, Amen."

Jděte v lásce, Světlu a pokoji.

Spočiňte a dovolte mému Duchu Svatému, aby na vás sestoupil.

Miluji vás.


Váš drahý Ježíš


zpět