412. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2012 v 20:30.


TI, KTEŘÍ JSOU VĚRNÍ MNĚ, BUDOU VZATI V MŽIKU OKA A BEZ UTRPENÍ DO NOVÉHO NEBE A ZEMĚ


Má vroucně milovaná dcero,

znovu musím všem Božím dětem povědět, aby si nedělaly starosti a nebály se událostí, které mají přijít.

Celé lidstvo brzy uvidí mé milosrdenství a mnozí, kdo jsou plní výčitek svědomí kvůli svým hříchům, se Mě nebudou bát.

Místo toho jejich duše bude zaplavena mou Boží láskou. Mé Světlo bude prozařovat jejich těla a oni se budou radovat.

Čas nové éry pokoje přinese nesmírnou radost a nadšení pro ty, kdo přijmou moji ruku milosrdenství.

Každý jednotlivý hříšník je pozván k věčnému životu a nesmí odejít, bude-li zmatený. Moje éra pokoje bude novou zemí, kde pod mým vedením bude vládnout dvanáct národů.

Budete žít v míru, lásce a harmonii. Přírodní okolí, které dnes na zemi vidíte, vybledne do bezvýznamnosti, když je srovnáte se světem, jenž leží před vámi.

Těm, kteří mají starosti, nebo se bojí o svou rodinu, nebo o své milované, říkám: – vezměte je s sebou do mého nádherného Nového ráje.

Modlete se za ně a Já jim udělím mimořádné milosti, aby získali schopnost poznat mou lásku.

To je největší přání mého Otce – uvidět úžas, radost a lásku zářit z očí jeho vzácných dětí, až jim odhalí Nový ráj.

Budete znovu sjednoceni s vašimi milovanými, kteří zemřeli ve stavu milosti a kteří budou vzkříšeni z mrtvých.

Proč byste nevěřili v takový dar? Když důvěřujete mému slibu, že přijdu znovu, tak pocítíte pokoj.

Vše, o co vás prosím, je, abyste se pomocí modliteb připravili. Když se budete modlit o milost a za jiné, pak všechno bude dobré.

Mé milosrdenství je tak velké, že jen málokomu se nepodaří rozpoznat můj božský slib, že shromáždím všechny Boží děti a vezmu je domů, pryč od hříšného sevření Satana a jeho padlých andělů.

Pravdu mého království uvidí dokonce i ateisté, kteří budou šokováni. Ale jejich nevíra se ve většině případů promění v pokornou lásku a přijetí. I když před vámi leží mnoho obtížných časů, žádný nebude tak těžký, že jej nebudete moci překonat svou láskou a oddaností ke Mně, vašemu Ježíši.

Prosím, nedovolte strachu, aby vám stál v cestě přijmout s radostí dar mého Nového ráje.

Ti, kdo jsou Mi věrní, budou v mžiku oka, bez utrpení vzati do nového nebe a nové země.

Co by se vás mělo znepokojovat, jsou zatvrzelí hříšníci, kteří Mě nebudou prosit o odpuštění, odmítnou moji ruku a místo toho budou lpět na svých zkažených způsobech.

Ti potřebují vaše modlitby.

Modlete se usilovně za spásu jejich duší.


Váš milovaný Ježíš


zpět