410. Poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2012 v 19:45.


MÝM POSVĚCENÝM SLUŽEBNÍKŮM ŘÍKÁM: NEUDĚLEJTE CHYBU VAŠICH PŘEDKŮ, KTEŘÍ MĚ ODMÍTLI, KDYŽ JSEM PŘIŠEL POPRVÉ


Má vroucně milovaná dcero,

měla bys vědět toto: Když je nějaká mise tak důležitá, jako ta, kterou nyní odevzdávám světu, tak mnoho lidí se ji bude snažit zastavit.

Pokusí se na tebe zaútočit a ponižovat ty, kteří poznávají můj hlas, když se snažím sdělit má poselství celému světu.

Míra nenávisti prokazovaná vůči těmto poselstvím dávaných skrze tebe, proroka času konce, se bude dále zvětšovat.

Slyšte Mě teď všichni, kdo říkáte, že Mě znáte. Já připravuji lidstvo na můj Druhý příchod.

Věříte-li ve Mne, v mé učení a říkáte, že Mě znáte, pak vězte, že posílám mého proroka času konce spolu s jinými proroky, aby vás učinili hodnými vejít do mého království.

Mým posvěceným služebníkům říkám: Neudělejte chybu vašich předků, kteří Mě odmítli, když jsem přišel poprvé.

Věnujte pozornost a naslouchejte mému volání, protože vás potřebuji, abyste Mi pomohli připravit duše mého stáda před tím, než se uskuteční Velký zázrak.

Mysleli jste si, že bych neposlal mé proroky vás varovat?

Mysleli jste, že bych můj příchod právě jen oznámil bez toho, že bych vás připravil a nechal duše zahynout?

Styďte se, vy všichni, kteří odmítáte můj Druhý příchod a ještě prohlašujete, že rozumíte mému slibu lidstvu.

Váš nedostatek pokory znamená, že nemůžete být očištěni Duchem Svatým.

Musíte Mě prosit o dar rozlišení, nebo ode Mne odejít.

Zradili jste Mne. Přivedli jste Mě k slzám zklamáním, neboť jste moji služebníci, jimž byla svěřena zodpovědnost za spásu duší, což je vaším úřadem.

Nyní, když k vám volám z nebe, vás prosím, abyste odpověděli na mé volání.

Mám mnoho vybraných duší, které pracují se Mnou, aby Mi přinesly duše, po kterých žízním.

Je vaší povinností povstat z vaší dřímoty a být pozorní k mému volání.

Jen ti, kdo Mě skutečně milují, poznají můj hlas.

Tak jako dítě pozná vlastní matku, tak i vy, moji milovaní služebníci, musíte volat ke Mně jako dítě hledající útěchu, kterou jsem Já, váš milovaný Ježíš, jenž vám dává znamení, abyste se chopili mé ruky.

Povedu vás trnitou džunglí, do které budete muset vkročit, abyste dosáhli bran mého Nového ráje.

Cožpak jsem vám neřekl, že přijdu znovu, abych soudil živé i mrtvé?

A tak přijdu brzy a potřebuji vás, abyste Mi pomohli shromáždit do jednoty všechny Boží děti.

Velmi málo vás Mě poznává, kvůli závoji klamu, který zahalil celý svět. Mnozí nevěří v Boha Otce.

Málo vás přijímá, že Já, Ježíš Kristus, jeho jediný Syn jsem zemřel, abych vás spasil. Stejně tak jste ochotní věřit a zbožňovat falešné bohy, kteří neexistují.

Jak jen pláču strašným zármutkem, když vidím mladé lidi, jak se smějí, je-li zmiňováno mé jméno a když se posmívají jiným, kteří veřejně připouštějí, že Já existuji.

Jak jen trpím bolestí mého křižování, když vidím ty, kteří prohlašují, že jsou křesťané a veřejně odmítají hlásat mé učení ze strachu, že budou terčem posměchu.

Svět byl oklamán králem lží. Jen Já mohu nyní přinést naději a zachránit Boží děti od strašného osudu, který je plánován, aby zasadil teror napříč každým národem armádami mocných globálních skupin, včetně těch, které jsou pod kontrolou falešného proroka a antikrista.

Všechna moje varování dané Marii Božího milosrdenství, mému proroku času konce, se vyplní.

Než se tak stane, nikdy nezapomeňte, že vaše věrnost patří Mně, vašemu Spasiteli, Ježíši Kristu.

Bez mé lásky a řízení byste shledali, že nemůžete kormidlovat loď, kterou je moje svatá církev na zemi.

Probuďte se. Neodmítejte Boží proroky. Mnozí nyní tvrdí, že přicházejí v mém jménu, jak je předpověděno v Písmu, ale nenabízejí duchovní potravu, která může přijít jen ode Mne.

Mnozí nyní vystupují do popředí takovým způsobem, aby můj hlavní veřejný hlas světu, obsažený v těchto poselstvích, byl v tomto času konce odmítnut.

Modlitba je vaší cestou zpět do mé náruče.

Modlete se, modlete se, modlete se za milosti k otevření vašich očí, abyste Mě poznali dříve, než bude příliš pozdě.

Potřebuji vaši pomoc, vaši lásku a vaši věrnost.

Nezapomeňte, že jsem to byl Já, pro Něhož jste složili vaše svaté sliby. Neodmítejte Mě nyní, když k vám volám.

Přijměte Mě a nechejte Mě vás řídit tak, abyste mohli vést můj zbytek církve a zachraňovat duše.

Dávám vám speciální požehnání a očekávám, že odpovíte na mé volání, jak následuje v této modlitbě modlitební kampaně (49):

Za slib věrnosti křesťanských duchovních

"Ó, Ježíši, jsem tvůj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a věrnost. Prosím Tě snažně, dej mi znamení tvého volání a pomoz mi otevřít mé oči a uvidět tvá zaslíbení.

Požehnej mě milostí Ducha Svatého, abych nebyl oklamán těmi, kteří tvrdí, že přicházejí v tvém jménu, ale kteří nemluví pravdu. Ty mi ukaž Pravdu.

Dovol mi pocítit tvou lásku, abych mohl naplnit tvou nejsvětější vůli. S pokorným srdcem Tě prosím, abys mi ukázal cestu, jakou Ti mohu pomoci zachraňovat duše lidstva. Amen."

Neignorujte mé volání. Neodmítejte Mě, když k vám ještě jednou přicházím.

Tentokrát přicházím, nejen abych ještě jednou zachránil lidstvo, ale také proto, abych naplnil Boží vůli mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího.

Jděte v pokoji.


Váš milovaný Ježíš


zpět