404. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2012 v 20:00.


NIKDY NEZÍSKÁVEJTE NEPOCTIVOU VÝHODU NAD JINÝMI, ANI V OBCHODU, POLITICE NEBO V JINÉ OBLASTI ŽIVOTA


Moje nejdražší dcero, chci, abys řekla všem mým následovníkům, že jejich modlitby jsou vyslyšeny a že ve výsledku mnoho zlých událostí bylo zmírněno.

Také si přeji, aby bylo známo, že díky tvému utrpení, má dcero, jsem byl schopen zachránit čtyři milióny duší.

Moje milosrdenství bylo vylito na tyto Boží děti, které jsou v dnešním světě ještě naživu.

Jiné oběti, nabízené mými následovníky skrze modlitby a půst, Mi pomáhají zachraňovat lidi od strašného osudu.

Vaše síla, láska, věrnost a vytrvalost ve svém důsledku obnáší, že Satanova moc se zmenšuje.

Znamená to také, že moc globální skupiny nového světového řádu slábne.

Musíte vědět, že modlitba oslabuje zlo ve světě.

Čím více modliteb, tím menší moc má Satan.

Nikdy nepodceňujte modlitbu a utrpení ani jediné osoby, neboť přinese velkou milost pro ty, kdo by jinak čelili plamenům pekla.

Láska, kterou cítíte, děti, která vám byla dána při narození jako přirozený dar, je něco čistého.

Zřídkakdy vnikne do vašeho života nenávist dříve, než dosáhnete věku rozumu.

Děti pod tímto věkem jsou nevinné, čisté a pokorné v mých očích a vidí věci jednoduše a nekomplikovaně. To je opravdová láska, kterou se musíte pokusit ve vašich životech znovu získat.

Díváte-li se na život jednoduše, uctíváte-li Boha Otce, Stvořitele všech věcí a jste poslušní jeho přikázání, pak se znovu stanete podobní dítěti.

Stanete se čistí, milující, jednoduší v srdci a zbavení zlomyslnosti. Pak vám bude dána síla Ducha Svatého a tím vaše víra bude neotřesitelná.

Budete jako dítě, ale bude vám dán zbroj bojovníka, opravdového a váženého člena Boží armády.

Až přijde čas, budete vládnout se Mnou, bok po boku v Novém ráji.

Udržujte svou lásku k ostatním jednoduchou. Nikdy nenabízejte lásku pod podmínkou, že vám za ni bude něco nabídnuto.

Místo toho nabízejte lásku bez jakýchkoliv podmínek. Nabízejte lásku k ostatním jako dar Bohu.

Na každého, koho ve vašem životě potkáte, pohlížejte Božíma očima.

Každý člověk byl stvořen Bohem. Každý byl přinesen na svět Boží láskou.

I když se jisté duše narodily s těžkým křížem, který musí nést, jsou Bohem postaveny do světa s láskou.

Milujte jeden druhého, přes vzájemné chyby, na počest mého Otce.

Prohlížejte každou tvář a posuzujte ji, jako kdybyste viděli tuto osobu Božíma očima.

Jen potom shledáte snazším zdržet se soudit jiné.

Pokuste se v každém najít to dobré a to nejlepší. Projevte si lásku a laskavost navzájem.

Nikdy nezískávejte nepoctivou výhodu nad ostatními, ani v obchodu, politice, nebo v jiné oblasti života.

Když narazíte na zlo, přítomné v druhých, modlete se vroucně za jejich duši a nabídněte malou symbolickou oběť Mně, vašemu Ježíši, v pokání za jejich hříchy.

Malým utrpením, malými oběťmi za duše jiných a modlitbou, můžete zmírnit intenzitu budoucího předpověděného pronásledování.

Když to uděláte, pak milosrdenství mého Otce může být vylito na svět v záplavě milostí.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby vaše modlitby pomohly náležitě připravit lidstvo ještě předtím, než se Varování uskuteční, aby jen málo vás bylo ztraceno dříve, než vám bude dána příležitost uvidět Mne, jak vám nabízím svůj velký dar lásky, milosrdenství a smíření.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět