403. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2012 v 18:30.


MOJE POSELSTVÍ JSOU DÁVÁNA VŠEM NÁBOŽENSTVÍM A VÍRÁM, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ V BOHA NEVĚŘÍ


Má nejvroucněji milovaná dcero,

věz, že moje poselství, dávaná tobě, jsou určena celému světu.

Jsou dávána všem náboženstvím, všem vírám, včetně těch, které nevěří v existenci Boha, Věčného Otce, Stvořitele celého světa.

Děti, protože vám byla dána Pravda Trojjediného Boha, Nejsvětější Trojice, která je tvořena Otcem, Synem a Duchem Svatým, máte zodpovědnost hlásat mé svaté Slovo celému světu.

Ať už věříte, nebo ne, že skrze tato poselství k vám mluvím Já, musíte pomoci těm ubohým duším, které potřebují moji ochranu, aby mohly být zachráněny.

Je mnoho otázek, proč se tato poselství tak často zmiňují o Satanovi. Má odpověď je tato:

Satan a jeho padlí andělé se potulují po zemi, hledajíce lidské bytosti, které by zamořili.

Útočí na ně zejména skrze smysly, zejména je podněcují dopouštět se hříchů těla.

Vkládají jim do jejich myslí myšlenky, aby páchaly ohavnosti, které urážejí mého Otce.

V případě, že duše jsou již v hříchu, mohou posednout tělo. Když se to stane, tak tyto ubohé posedlé duše vytvářejí kolem sebe spoušť.

Jsou-li v pozicích moci, mohou způsobit strašnou nespravedlnost mezi těmi, nad nimiž vládnou.

Zavádějí zákony, které vzdorují Desateru přikázání, ustanovenému Bohem Otcem.

V jiných případech způsobují velké útrapy v životech lidí.

Negativita je způsobena Satanem a jeho padlými anděly. Ta nepřichází od Boha.

Od Boha může přijít jen pokoj a láska.

Všem, kteří chtějí zbavit své životy negativních myšlenek a pocitů, pravím – vše, co potřebujete, je oddanost ke Mně, svému milovanému Ježíši Kristu.

Stačí modlitba, jednoduchá rozmluva. Poproste Mě svými slovy, abych vám pomohl.

Pokud půjdou od srdce, odpovím okamžitě a pomohu vám přijít těsněji k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Prosím, děti, dovolte Mi vás držet blízko Mě a dát vám útěchu, po které toužíte ve světě plném neštěstí, nespravedlnosti, krutosti a nenávisti.

Já jsem vaše záchranné lano. Jen Já vám mohu pomoci. Prosím, volejte Mě v této modlitbě modlitební kampaně (45):

"Ó, Ježíši, vím toho o Tobě velmi málo, ale prosím Tě, pomoz mi otevřít mé srdce a nechat Tě vejít do mé duše, abys mě uzdravil, utěšil a naplnil mě svým pokojem.

Pomoz mi pocítit radost, zvítězit nad negativními myšlenkami a nauč mě chápat jak Ti dělat radost, abych mohl vejít do tvého Nového ráje, kde mohu žít s Tebou život lásky, radosti a nádhery navěky věků. Amen."

Miluji vás všechny, drahé děti, bez ohledu jaké víry jste, bez ohledu na to, jak moc jste hřešily, či způsobily zranění nebo škodu ostatním.

Jen Já mohu změnit způsob, jakým žijete.

Jedinou cestou, jak osvobodit sebe sama od těžkého života, jaký vedete, je volat Mě, abych vám pomohl.


Váš milovaný Ježíš


zpět