398. Poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2012 v 21:20.


NENÁVIST VŮČI TOBĚ BUDE NARŮSTAT. ŘEKNOU TI, ŽE TOTO DÍLO JE OD SATANA.


Moje vroucně milovaná dcero,

proč je tomu tak, že někdy zpochybňuješ milosti, které jsem ti dal?

Dar nahlížet do duší ti byl dán proto, abys rozlišila záměry ubohých duší, které se budou snažit oslabit mé svaté Slovo.

Tento dar ti umožní pocítit k takovým duším soucit a pomoci jim najít pravou cestu k věčnému životu a osvobodit je od muk, která snáší.

Tento dar ti také umožní rozeznat falešné proroky. Okamžitě poznáš, kdo přichází v mém jménu a kdo ne.

Nejdříve pocítíš hrozně skličující pocit strachu, protože rozpoznáš Satanovo dílo. Okamžitě poznáš, kdy je přítomen v ostatních. Když na tebe zaútočí skrze ostatní, budeš se cítit, jako by tě udeřili do žaludku. Když se setkáš tváří v tvář s někým, jehož duše byla ukradena Satanem, pocítíš nevolnost, budeš se chvět a mít závratě.

Nicméně k takové duši budeš mluvit mými slovy a se silou, o níž budeš vědět, že není tvoje vlastní.

Mnozí, kdo přijdou k tobě s čistou duší, pocítí Světlo a moji přítomnost, jak prochází ve vlnách jejich těly.

Jen málo těch, kteří jsou pokorného srdce a chovají hlubokou lásku ke Mně, neodpoví mému Duchu Svatému, který zaplavil tvoji duši.

Moje dcero, toto je nyní těžká fáze tvého poslání. Nenávist vůči tobě bude narůstat. Řeknou ti, že toto dílo pochází od Satana. Cožpak nevíš, jak Satan, mistr klamu, pracuje? Když je mé Slovo vysloveno, nepřesvědčuje tehdy dobré duše, že není ode Mne?

Strachem ze sebe se snaží přesvědčit ostatní, že charakterové vlastnosti spojené s ním, jsou přítomné v těch druhých. Vytváří pochybnosti a tíseň v duších tím, že je klame. Tím, že je oslepí k Pravdě a tím, že jim zabrání obdržet milosti, jimiž jsem zamýšlel posvětit jejich duše.

Na ty, kdo jsou Mi nejblíže, útočí nejvíce. To zahrnuje nejen vizionáře a proroky, ale právě ty duše, které potřebuji, aby Mi pomohly budovat moji armádu.

Tato armáda porazí Satana. On to ví a nikdy se nevzdá svého usilování o duše.

Mějte však na paměti toto: Satan nemá moc, jakou mám Já. Nemůže porazit Nejsvětější Trojici. Je bezmocný vůči mé Matce, jíž bylo dáno právo ho zničit. On se jí bojí.

Těm, kdo pochybují o mém Slovu, dávaném skrze tato poselství, pravím: Prosím, poproste moji milovanou Matku, aby vás přivedla blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Poproste ji, aby vás přikryla svým svatým pláštěm a poskytla vám ochranu před Zlým, kterou potřebujete.

Nezapomeňte, že Zlý je plný nenávisti.

Pocítíte-li ve svém srdci nenávist jakéhokoliv druhu, obzvláště vůči mým svatým poslům, pak vězte, že vás Satan sváděl k hříchu.

Právě tehdy Mě musíte prosit o milosti, abych vás udělal silnými.

Nezapomeňte, že Já se nikdy neodvrátím od nikoho, včetně těch, kteří nenávidí mé posly a včetně duší, které Mě odmítají.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět