395. Poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2012 v 15:30.


NEBE A ZEMĚ SE SJEDNOTÍ. JEDNO NEBUDE EXISTOVAT BEZ DRUHÉHO.


Má vroucně milovaná dcero,

čas k mému panování na zemi se blíží a lidstvu zůstává jen málo času, aby pochopilo mé milosrdenství a konalo pokání.

Je také důležité, aby má církev připravila své stádo na věčný život a využila každou příležitost k povzbuzování ke smíření.

Toto je důležitý čas roku a musíte se obrátit ke Mně, vašemu Ježíši, a modlit se o milosti, které vám, mým následovníkům, zajistí sílu přesvědčivosti při šíření pravdy o mém Druhém příchodu.

Utrpení lidstva a utrpení mého Věčného Otce a Mne, jeho milovaného Syna, jde konečně ke konci. Satanova vláda na zemi zanikne a Já převezmu svůj právoplatný trůn.

I když má vláda v mé církvi znamenala, že můj Duch byl přítomen s velkými milostmi nabízeným duším, které toho byly hodny, nebude to dřív, než bude Satan spoután, kdy vůle mého Otce bude moci být konečně naplněna.

Nikdo skutečně nechápe, co je věčný život. Nikdo plně nerozumí tomu, co se stane za mého Druhého příchodu.

Vzhledem k omezenosti lidského chápání, nikdo nemůže znát mé plány k shromáždění mých dvanácti národů na zemi.

Tolik vás věří, že můj Druhý příchod je koncem světa. Může to být konec časů, jak je znáte, ale je to jen začátek nádherné budoucnosti, plánované mým Věčným Otcem pro všechny jeho děti.

Nebe a země se sjednotí. Jedno nebude existovat bez druhého. Spravedliví budou žít v mém Novém ráji a všeho bude hojnost. Tolik zázraků nemůže být nikdy popsáno lidskými slovy. Každá duše, která zdědí právo být částí mého království, pocítí velkou radost a pokoj.

Děti, láme Mi to srdce, když vidím strach ve vašich očích, zmiňuji-li se o konci časů.

Místo toho vás prosím, abyste důvěřovali v mou velkou lásku k vám všem a vězte, že můj slib znamená, že budete u Mne opravdu doma a navěky zbavení svých starostí.

Nový ráj, který slibuji, má být odhalen lidstvu velmi brzy. Nemarněte ani jedinou chvíli strachem. Radujte se. Těšte se na vaši budoucnost.

Zcela Mi důvěřujte, neboť Já vás příliš miluji, než bych vás kdy zklamal. Modlete se, aby všechny mé děti byly pokorné srdcem a mohly přijmout klíče k ráji.


Váš Ježíš


zpět