393. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2012 v 22:20.


VELIKONOCE JSOU ČASEM, KDY O MÉ SMRTI NA KŘÍŽI LZE VHODNĚ ROZJÍMAT


Má vroucně milovaná dcero,

jak Mě utěšuješ v mých časech zármutku. Jak Mi dáváš lásku a útěchu, po kterých tak toužím od duší. Ach, kdyby se všechny duše sjednotily a propojily svá srdce s mým, pak by Boží svatá rodina byla zcela úplná. Jen tehdy, až budou zachráněny všechny duše, pak Boží vůle mého Otce bude vykonána.

Velikonoce jsou časem, kdy o mé smrti na kříži lze náležitě rozjímat a kdy mé zmrtvýchvstání je plně uznáváno kvůli svobodě, kterou přináší lidstvu.

Mé zmrtvýchvstání znamená, že všichni, kdo Mě milují a hlásají mé svaté Slovo, mohou být také vzkříšeni z mrtvých.

Všichni, kdo zemřeli ve stavu milosti a těší se přízni mého Otce, budou stejně tak vzkříšeni ve slávě v den, kdy přijdu soudit. Připojí se k těm, kdo jsou naživu nejen v těle, ale také v Duchu Pána a bude jim udělen věčný život.

Mnoho lidí nechápe můj slib.

Všichni, jejichž jména jsou obsažena v Knize života, povstanou – v těle, mysli a duši, svobodní od tělesného rozkladu a v plné jednotě se Mnou. Všichni tito vyvolení budou žít podle Boží vůle mého Otce.

Za mého slavného panování na zemi budete žít v lásce, pokoji a harmonii tisíc let.

Během prvního vzkříšení z mrtvých se připojíte ve slávě k těm duším, které jsou považovány za způsobilé vejít do mého Nového ráje na zemi, včetně vaší milované rodiny a přátel.

To je život, o který se musíte všichni snažit. Ať ale nejsou žádné pochybnosti. Neboť ubohé duše, které nemohou přijmout pravdu o mé existenci, nebo pravdu mého slibu soudit živé i mrtvé, si budou trhat vlasy, až budou čelit strašlivému osudu, který bude ležet před nimi, až jim bude odhalena Pravda.

Věřící musí být také opatrní. Mnoho z nich, kteří Mě nemilují dost, nebo Mě považují za samozřejmost, dělá chybu, věří-li, že mé milosrdenství ignoruje hříchy, u nichž nejsou žádné výčitky svědomí. Mé milosrdenství je překypující a mými milostmi chci zahrnout každého hříšníka. Ale jsou tu ti, samolibí ve falešných předpokladech, že jejich znalost mého učení postačuje, aby byli zachráněni. Jsou lhostejní k mé lásce. Chybí jim laskavé srdce, mají málo pokory ve svých duších a myslí si, že některé hříchy nestojí za pokání. Takové myšlení je nebezpečné a slouží jen k tomu, že takové duše se ode Mne ještě více vzdalují.

Není ani jediný hřích, který by byl tak malý, že by mohl být nepovšimnut. Odpuštění může být dáno jen tehdy, když se kajete. Můžete se kát, jen když jste zbaveni pýchy a jste pokorného srdce.

Mé děti, radujte se během těchto Velikonoc. Právě tak, jako má smrt na kříži vám dala dar spásy, bylo to mé vzkříšení ze smrti, které vám poskytlo věčný život, jenž byl už tak dlouho plánován mým Věčným Otcem.

Je toho mnoho, na co se máte těšit, protože věčný život, jenž byl vám slíben, znamená právě to – věčný život v těle, mysli a duši.

Je důležité, abyste se snažili o tento nový život a abyste si připravili své duše.

Satan a jeho démoni vynaloží veškeré úsilí, aby vás přesvědčili, že věčný život v mém Novém ráji neexistuje. Že můj Druhý příchod je lež. Kněží, příslušníci kléru, zbožní křesťané budou jejich prvním cílem. Modlete se, modlete se, modlete se k mému Věčnému Otci, aby vás ochránil mou vzácnou Krví, aby ani jeden z vás se neodklonil od Pravdy.


Váš milovaný Ježíš Kristus
Vykupitel lidstva


zpět