391. Poselství Ježíše ze dne 4. dubna 2012 v 01:00.


PROSÍM, NA VELKÝ PÁTEK SE ZAČNĚTE MODLIT MOJI NOVÉNU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ


Má vroucně milovaná dcero,

čas, kdy svět bude přemítat o mé smrti na kříži, je již téměř zde.

To je ten čas roku 2012, kdy naléhavě potřebuji vaše modlitby za ty, kteří Mě neuznávají a za ty, kteří Mě neznají.

Bude záležet na vás, moji milovaní následovníci, abyste Mi pomohli zachránit ubohé duše, které potřebuji přivést blíže k mé hrudi, abych je mohl připravit na můj Nový ráj.

Děti, potřebuji, abyste se na Velký pátek modlily můj růženec Božího milosrdenství a začaly se modlit devítidenní novénu k Božímu milosrdenství.

Je důležité, aby co nejvíc z vás dokončilo tuto novénu za jiné duše. Dostanete velké milosti, a na oplátku vás nikdy neopustím. Spasím vaši duši, když předstoupíte přede Mne v Den soudu.

Nesmíte se nikdy unavit modlitbami za záchranu ostatních duší. Vy jste má armáda a skrze milosti, které vám dám, budete se Mnou pracovat, abychom před mým Druhým příchodem očistili zemi od hříchu.

Ne pro každého je snadné se modlit. Nejlepší způsob je usebrat se v mém smutném umučení a meditovat o mém utrpení, zejména o mých mukách v zahradě Getsemanské. Pak je mé velké milosrdenství ve své největší síle. Bylo to právě kvůli hříšníkům, včetně pohanů, kteří nikdy nedostali příležitost Mě poznat, kvůli nimž jsem vytrpěl největší muka.

Vy, kdo Mě milujete, vězte toto: Čím více Mi prokazujete naprostou důvěru, tím silnější je mé milosrdenství. Tím více mohu odpustit. Mé milosrdenství je tak mocné, že může vymést hříchy celého lidstva.

Vy, kdo ve Mne věříte a důvěřujete Mi, můžete dosáhnout velké svatosti tím, že jako svůj prvořadý úkol postavíte záchranu duší svých bratrů a sester. Uděláte to ze své lásky ke Mně, neboť víte, že Mi to přináší hodně útěchy.

Vy, moji čistí a spravedliví následovníci, kteří Mě tolik milujete, vězte, že je to skrze vaši velkodušnost srdce, že mohu zachraňovat hříšníky.

Musíte pochopit, že hříšníci jsou ti, pro které jsem zemřel a po nichž žízním nejvíc ze všech. Hříšníkům projevuji velký soucit.

Ale vy, moji následovníci, kteří jste také hříšníky, musíte Mi zcela důvěřovat. Učiníte-li to, poskytnu vám hodně zvláštních milostí.

Čím víc budete prosit o mou pomoc, tím více jí dostanete. Je to kvůli tomuto poutu, které vy a Já máme mezi sebou, že Mi můžete pomáhat zachraňovat jiné duše, aby se neutopily v zoufalství a beznaději.

Nezapomeňte na moc mé novény k Božímu milosrdenství a na počet duší, které pro Mne tento rok zachráníte.


Váš milovaný Ježíš


zpět