390. Poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2012 v 20:00.


DUŠE, KTERÉ JSOU V TEMNOTĚ, MOHOU BÝT ZACHRÁNĚNY JENOM PŘÍMLUVNÝMI MODLITBAMI


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si, aby moji následovníci rozuměli časové periodě mezi dneškem a Varováním.

Je třeba vašich neustálých modliteb, aby byly zachráněny duše, které už nejsou schopné si samy pomoci. Mnoho z těchto duší nepřežije Varování, a tak je důležité, aby ony a všechny jiné duše, které jsou všechny ve stavu smrtelného hříchu, byly zachráněny Božím zásahem.

Nyní jsou zapotřebí vaše modlitby a prosby o záchranu jejich duší. To musí být vaše priorita teď, ve Svatém týdnu, neboť když poprosíte mého milovaného Otce v mém svatém jménu o záchranu takových hříšníků, vaše modlitby budou vyslyšeny.

Modlitba modlitební kampaně (43):

Za záchranu duší během Varování

"Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na památku jeho smrti na kříži, kdy nás zachránil od našich hříchů, úpěnlivě Tě prosím, abys zachránil duše, které se nemohou samy zachránit a které by během Varování mohly zemřít ve smrtelném hříchu.

V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tě naléhavě, abys odpustil těm, kteří nejsou schopni hledat vykoupení, protože nebudou žít dostatečně dlouho, aby prosili Ježíše, tvého Syna, o milosrdenství osvobodit je od hříchů. Amen."

Modlete se za všechny hříšníky. Mé největší přání je zachránit celé lidstvo. Duše, které jsou v temnotě, mohou být zachráněny jen pomocí přímluvných modliteb.


Váš milovaný Ježíš Kristus


zpět