385. Poselství Ježíše ze dne 29. března 2012 v 13:15.


JEŽÍŠ ODHALUJE PODROBNOSTI SVÉHO UKŘIŽOVÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

můj čas k dalšímu utrpení přijde, až bude připomínáno mé umučení na kříži.

Nikdo nechápe rozsah mého utrpení během mého ukřižování, nebo způsobu, jakým jsem byl bičován.

Mé bičování bylo nejhorší. Byl jsem brutálně bit deseti muži a každý palec mého těla byl rozsekán.

Maso na mých zádech bylo roztrháno a bylo vidět mé lopatky.

Sotva jsem se mohl udržet na nohou a jedno oko jsem měl podlité krví a rozdrcené.

Mohl jsem vidět jen mým levým okem.

V čase, kdy Mě předvedli před Pontia Piláta a nasadili Mi korunu z trní na hlavu, jsem sotva mohl stát.

Vysvlékli Mě do naha, než Mi nasadili krátké rudé roucho přes mou hlavu a pak Mi dali palmovou ratolest do mé pravé ruky.

Každý trn byl jako jehla, tak byl ostrý. Jeden z těchto trnů také propíchl mé pravé oko, takže jsem sotva mohl vidět.

Ztratil jsem tolik krve, že jsem zvracel a měl jsem takovou závrať, že když jsem začal můj výstup na Kalvárii, nemohl jsem udržet kříž.

Spadl jsem tolikrát, že to zabralo hodiny, než jsem dosáhl vrcholu kopce.

Byl jsem bičován a šlehán na každém kroku cesty.

Mé tělo bylo celé zkrvavené a pokryto silnou vrstvou potu, vyvolaného palčivým sluncem.

Několikrát jsem upadl do mdlob.

Mnoho toho bylo bolestivé, mučivé, nejděsivější ze všeho byla nenávist ke Mně, projevovaná nejen dospělými podél cesty, ale i malými dětmi, které do Mě kopaly, protože následovaly příklad svých rodičů.

Křik, který vycházel z jejich úst a jejich nenávist nebyly ničím, ve srovnání se strachem, který ze Mne měli.

Protože za tím vším vězelo, že si stále ještě nebyli jisti, zda jsem skutečně byl, nebo nebyl Mesiáš, kterého očekávali tak dlouho.

Bylo tedy snadnější Mě nenávidět, spíše Mě odsoudit, než Mě přijmout, protože to by znamenalo, že by bývali museli změnit své způsoby.

Moje nejtrýznivější chvíle nastala, když jsem ležel na zemi na mém boku, kdy Mě znovu kopali do zad, a viděl jsem moji milovanou Matku, jak se na Mne dívá.

Měla zlomené srdce a musela být podpírána dvěma mými stoupenci.

Mohl jsem ji vidět jen svým zbývajícím okem a nemohl jsem snést dívat se na její muka.

Posměšné poznámky, křik a rámus davu stovek lidí byl cítit ze země, kde jsem ležel, a bylo třeba šesti set vojáků, aby organizovali a dohlíželi na ukřižování Mé a dalších šesti.

Byl jsem středem jejich pozornosti a ostatní netrpěli tolik, jako Já.

Když mé zápěstí, tam kde začínají palce, byly přibíjeny na kříž, už jsem nemohl více cítit.

Mé tělo bylo tak zbité a pohmožděné, že jsem upadl do šoku.

Moje ramena byla vykloubena a Mé ruce byly vytrženy z kloubních jamek.

Nejhorší fyzická újma byla mému tělu způsobena před tím, než jsem byl přibit ke kříži.

Nekřičel jsem.

Neprotestoval jsem.

Jen jsem šeptal.

To rozběsnilo mé katy, kteří chtěli nějakou reakci, aby uspokojili své vášně.

Vůbec jsem se jimi nezabýval, protože učinit to by znamenalo, že bych musel vejít do konfliktu se Satanem a jeho démony, kteří zamořili jejich duše.

Proto byla jejich zloba vůči Mně tak silná.

Byl jsem pověšen na kříži pět hodin.

Slunce bylo palčivé, bez mraků, které by pomohly zmírnit pálení mé kůže.

Jakmile jsem vydechl naposledy, můj Otec seslal černé mraky a také hrom a blesky.

Bouře, která se přihnala, byla takové hrozivé síly a tak náhlá, že moji diváci nebyli ponecháni v tomto okamžiku na pochybách, že Já jsem byl vskutku Spasitel, který byl poslán Bohem Otcem.

Odhaluji ti to, má dcero, jak dar tobě na oplátku, za nesmírný čin utrpení, jejž jsi Mi nabídla.

Řekni mým dětem, že nelituji mého utrpení na kříži.

Čeho skutečně lituji je, že má oběť byla zapomenuta a že tak mnozí popírají, že mé ukřižování se uskutečnilo.

Mnozí nemají žádnou představu o tom, co jsem musel vytrpět, protože mnoho z mých apoštolů nebylo svědky mého výstupu na Kalvárii.

Co Mě dnes zraňuje je to, že tak mnozí Mě stále ještě odmítají.

Moje prosba k vám, moji následovníci je: Nedovolte, aby mé ukřižování přišlo nazmar.

Zemřel jsem za VŠECHNY hříchy, včetně těch, kterých se dopouštíte dnes.

Chci a musím zachránit dokonce i ty, kteří Mě popírají ještě dnes.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět