382. Poselství Ježíše ze dne 24. března 2012 v 11:45.


NEMÁTE MNOHO ČASU, NEŽ PŘIJDU, ABYCH SOUDIL


Přicházím dnes k tobě, moje vroucně milovaná dcero, abych informoval svět o mém velkém milosrdenství. Také si přeji informovat svět o mé spravedlnosti.

Děti, nemáte mnoho času, než přijdu, abych soudil.

Je to právě toto časové období mezi dneškem a mým dnem soudu, který nastane při mém Druhém příchodu, které musíte moudře využít, abyste připravily své duše.

Jako váš božský Spasitel, je mou povinností vás vést, dávat vám poučení a odhalovat cesty, jejichž pomocí můžete zajistit, že budete způsobilí vejít do mého ráje.

Neodmítejte mé proroky. To se týká zejména mých, Bohu zasvěcených, služebníků.

Musíte Mě prosit s pokorou a čistotou duše, abych vás pokryl svým Duchem Svatým, abyste dostali schopnost rozlišení.

Když to uděláte, odhalím vám pravdu mého nejsvětějšího Slova, dávaného vám nyní tímto prorokem.

Potom bude vaší povinností se postarat, aby všem duším, které u vás hledají vedení, byla poskytnuta pomoc, aby se připravily na můj Druhý příchod.

Nikdy se neobávejte pronést větu "Druhý příchod Krista", neboť mnozí z mého stáda nevědí, co to znamená.

Tak málo z nich bylo poučeno o této velké a slavné události, nebo o důležitosti přípravy svých duší, aby byly ve stavu milosti.

Nikdy se neobávejte kázat o existenci očistce a pekla. Je to na vaší zodpovědnosti říci mým lidem pravdu. Hledejte u Mne vedení skrze modlitbu modlitební kampaně (40):

Modlitba duchovenstva za přípravu duší na Druhý příchod

"Ó, můj Ježíši, nejsem než pokorný služebník a potřebuji Tě, abys mě vedl tak, abych mohl připravit duše na tvůj slavný Druhý příchod.

Pomoz mi obrátit duše a připravit je podle tvé svaté vůle, aby byly způsobilé vstoupit do nového nebe a země, které jsi slíbil celému lidstvu skrze tvou smrt na kříži.

Uděl mi milosti, které potřebuji, abych mohl oznamovat tvé Slovo žíznivým duším a abych nikdy nezanedbával mé povinnosti k Tobě, drahý Ježíši, jemuž jsem se zavázal věrností svými svatými sliby. Amen."

Jdi teď, můj posvěcený služebníku a přijmi úlohu, pro kterou jsi byl vybrán.

Výzva k přípravě duší pro můj Druhý příchod je nejvýznamnější ze všech ve tvém úřadu a musíš ji přijmout s láskou a radostí v srdci.

Přijmi také dar, že jsi byl vybrán jako posvěcený služebník v tomto konci časů, kdy nové nebe a země se sjednotí do mého Nového ráje.

Jste požehnaní, že žijete v těchto časech.

Ale když budete pomáhat zachraňovat mé duše na zemi, budete trýzněni a na každé části vaší cesty vám bude klást překážky podvodník a všichni, kdo vás budou svádět, abyste svá srdce odvrátili ode Mne, svého božského Spasitele.

Nikdy se nevzdávejte vaší svaté mise a vězte, že Já, váš Ježíš, vás budu doprovázet na každém kroku vaší cesty.


Váš milovaný Ježíš


zpět