381. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2012 v 23:00.


ODPOR PROTI MÉMU DRUHÉMU PŘÍCHODU BUDE URPUTNÝ


Má vroucně milovaná dcero,

má bolest se nyní stala tvou v úplné jednotě se Mnou. I když to bude pro tebe velmi těžké, přinese ti to hodně radosti a mnoho nových milostí.

Nyní ti udělím dar schopnosti nahlížet do duší. Předávám ti tento mimořádný dar ze dvou důvodů. První je nabídnout ti ochranu, kterou budeš potřebovat, když se budeš dávat do řeči s některými z mých následovníků.

Ten druhý je obrátit zatvrzelá srdce, jimž budeš čelit, až budou zpochybňovat mé nejsvětější Slovo.

Musíš přijmout toto nové utrpení, které zakusíš a věz, že se bude zesilovat kvůli vzrůstající zlobě ve světě.

Ty, má dcero, a mnoho mých jiných vybraných duší nyní zakoušejí současně fyzické i duševní utrpení.

Je to kvůli utrpení, které můj nejsvětější zástupce také zakouší v těchto dnech, kdy bude čelit své nejtěžší zkoušce.

Přijmi můj kalich, má dcero, a vy, kdo přijímáte mé nejsvětější Slovo prostřednictvím těchto poselství, vězte, že šlechetnost vašeho ducha zachraňuje každý den milióny duší. Ani minuta vašeho utrpení nepřijde na zmar.

Uvědomuji si, mé děti, že když vezmete můj kříž a budete Mě následovat, že tím budete trpět.

Ale vězte, že tím, co děláte, Mi pomáháte zachránit velkou část lidstva. Pomůžete Mi také v mém panování na zemi, až mistr klamu bude vyhnán a na zemi vyvstane můj Nový ráj.

Vězte také, že vy, kteří trpíte se Mnou tím, že jdete mou cestou do ráje, půjdete tou samou cestou na Kalvárii, když jsem přišel poprvé.

Dnešní křesťané dnes možná věří, že kdybych byl přišel podruhé, že by se Mnou nebylo zacházeno opět s takovou krutostí. Mýlí se však.

Odpor proti mému Druhému příchodu bude urputný.

Mé svaté Slovo bude – a již je – zesměšňováno a zpochybňováno.

Mé děti, zejména ty s přísnou a pevnou vírou nemohou pochopit, že moji proroci budou většinou lidí navenek odmítnuti, právě tak, jako tomu bylo v minulosti.

Mé Slovo, dávané vám v tomto čase, je již v mnoha kruzích mé církve ignorováno a odmítáno zrovna tak, jako bylo odmítáno farizeji během času mého pobytu na zemi.

Pravda mého učení, které se nikdy nezměnilo, bude považována za lež.

Proč je tomu tak? Řeknu vám to – protože tak mnozí překroutili pravdu mých učení do té míry, že už nevěří ve smrtelný hřích.

Tak mnoho si vybralo ignorovat Pravdu obsaženou v Bibli svaté.

Proč popíráte, na příklad, existenci 1000 let nového nebe a země?

Toto odhalení je velmi určité a Pravda je zde, aby ji všichni viděli.

Přesto mé svaté Slovo je zpochybňováno.

Kniha Zjevení, stejně tak jako proroctví obsažená v Knize Daniel, vám byly dány jen částečně. Mnozí z vás jsou zmatení.

Ale to je proto, že obsahy těchto knih sdělené oběma prorokům byly uzavřeny a utajeny až do konce časů.

Jen Já, Ježíš Kristus, Beránek Boží, mám právo odhalit tyto obsahy lidstvu.

Jak můžete tvrdit, že víte všechno o mém Druhém příchodu, když z toho znáte jen části? Když ještě nebyly odhaleny?

Musíte naslouchat mému svatému Slovu, neboť je vám dáváno, aby zachránilo vaše duše.

Pokud budete pokračovat v odmítání mého Slova i potom, co se Varování uskuteční, protože tato má poselství světu se budou i nadále odhalovat, proviníte se odmítnutím mé ruky milosrdenství.

Nezáleží na tom, jak moc ve Mne věříte, nebo prohlašujete, že Mě znáte, dopustíte se hříchu tím, že Mě zapřete. Jako takoví budete pro Mne ztracení a nebudete způsobilí, abyste vešli do bran ráje.

Je to moje povinnost, kterou mám z čisté lásky a soucitu, že se nyní snažím vás připravit na časy konce.

Prosím, neodmítejte Mě už podruhé, neboť přicházím zachránit lidstvo od věčného zatracení a nabízím vám klíče k věčné spáse.

Je to proto, že vás miluji, že musím být pevný a vést vás k Pravdě.

Nečekejte až na můj Den soudu, abyste odhalili Pravdu.

Pojďte se Mnou nyní a pomozte Mi zachránit duše celého lidstva.


Váš učitel a Vykupitel
Ježíš Kristus


zpět