379. Poselství Ježíše ze dne 20. března 2012 v 21:20.


ČAS K ROZKOLU V CÍRKVI JE JIŽ TÉMĚŘ ZDE A VY MUSÍTE BÝT TEĎ PŘIPRAVENI


Má vroucně milovaná dcero,

rád bych v této chvíli sevřel všechny mé stoupence a následovníky ve své náruči, ať už jsou kdekoliv. Děti, potřebuji vaši útěchu. Potřebuji, abyste Mě utěšili v mém utrpení, když prolévám slzy za svou církev na zemi.

Někteří z mých posvěcených služebníků se dostali až tak daleko, že nevěří v můj Druhý příchod. Kněží, biskupové a kardinálové, kteří věří, jsou odsouváni stranou a nuceni mlčet.

Jak Já jen pláču pro moje ubohé drahé stoupence, kteří zaslíbili své životy Mně a šíření mého učení lidstvu. Brzy se budou muset dívat na to, co říkají o mém svatém Slovu, neboť budou nuceni hlásat učení lháře, jehož duše nepřichází ze Světla.

Sjednoťte se nyní, mé děti, moji milovaní kněží a všichni, kteří Mě teď milujete, a pomozte Mi zachraňovat duše. Abyste to učinili, nesmíte promarnit ani okamžik. Musíte ostatním říci o velké nádheře, která leží před každým jedním z vás při mém Druhém příchodu.

Tato velká a slavná událost bude okamžikem, kdy se konečně sjednotíte se Mnou, svým drahým Ježíšem, který vás všechny tolik miluje.

Vy, moji milovaní následovníci, musíte zůstat stále ve střehu. Budete pokoušeni, abyste Mě opustili, odsoudili mé pravé učení a budete nuceni uctívat a poslouchat vlka v rouchu beránčím.

Tak mnoho ubohých duší nejen že budou okouzleni falešným papežem – falešným prorokem, předpověděným už před tak dlouhým časem – ale on vás nechá uvěřit, že má božskou moc.

Děti, čas k rozkolu v církvi je již téměř zde a vy musíte být teď připraveni. Sjednoťte se jako jeden. Držte se jeden druhého. Ochraňujte jeden druhého a modlete se za ty, kteří se vydají na špatnou cestu a budou uctívat falešného proroka.

Bude třeba hodně modliteb, ale když učiníte, co vám říkám, můžete zachránit duše.

Vy, moji vzácní následovníci, vytvoříte zbytek církve na zemi a budete vedeni těmi statečnými posvěcenými služebníky, kteří rozpoznají falešného proroka jako takového, čím je.

Neobávejte se, protože Já uděluji milosti moudrosti, klidu a rozlišení každému z vás, kteří Mě o to poprosíte touto modlitbou:

"Ó Ježíši, pomoz mi, abych vždy rozpoznal pravdu tvého svatého Slova a zůstal věrný tvému učení, bez ohledu na to, jak velice budu nucen Tě odmítat. Amen."

Povstaňte teď a buďte stateční, vy všichni, protože Já vás nikdy neopustím. Půjdu touto trnitou cestou s vámi a bezpečně vás povedu k branám Nového ráje.

Všechno co musíte udělat, je, zcela Mi důvěřovat.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět