378. Poselství Matky Spásy ze dne 20. března 2012 v 20:30.


MODLETE SE ZA PAPEŽE BENEDIKTA XVI., KTERÝ JE V NEBEZPEČÍ, ŽE BUDE VYHNÁN Z ŘÍMA


Mé dítě,

teď je ticho, podobné klidu před bouří, kdy zanedlouho bude katolická církev uvržena do krize.

Prosím všechny z mých dětí, ať už jsou kdekoliv, aby se modlily za papeže Benedikta XVI., který je v nebezpečí, že bude vyhnán z Říma. On, nejsvatější správce katolické církve, je nenáviděn v mnoha kruzích uvnitř Vatikánu. Ďábelské spiknutí, plánované už více než rok, se brzy zviditelní na celém světě.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny posvěcené Boží služebníky v katolické církvi, kteří budou pronásledováni v důsledku velkého rozdělení uvnitř církve, ke kterému brzy dojde.

Celý svět bude svědkem velkého schizmatu, které se ale jako takové neprojeví okamžitě. Falešný papež čeká, aby se sám zviditelnil světu. Děti, nenechejte se oklamat, protože on nebude od Boha. Klíče Říma byly vráceny mému Otci, Bohu Nejvyššímu, který bude vládnout z nebe.

Na všechny svaté kněze, biskupy a kardinály, kteří vroucně milují mého Syna, bude vložena velká odpovědnost. Budou potřebovat hodně odvahy a božské síly, aby vedli duše k Novému ráji. Druhá temná strana se postaví proti každému úsilí těchto svatých stoupenců k přípravě duší na Druhý příchod mého vroucně milovaného Syna.

Naléhavě prosím všechny mé děti, aby se modlily o sílu, kterou budou potřebovat, až teď antikrist a jeho společník, falešný prorok, vystoupí do popředí. Musíte prosit mě, Matku Spásy, o modlitby, abyste zajistili, že katolická církev bude zachráněna a že pravé Slovo mého Syna bude zachováno.

Pravda slibu mého Syna o jeho návratu ve velké slávě bude pozměněna.

Vám, mým drahým dětem, bude dána řada nepravd, a bude od vás očekáváno, že je přijmete a budete je ctít ve svatém jménu mého Syna.

V rámci modlitební kampaně se musíte během celého příštího měsíce modlit každý den moji modlitbu (38), abyste zajistili, že svatí Boží kněží neupadnou do hrozného klamu, který je plánován falešným prorokem a jeho následovníky:

Za záchranu katolické církve

"Ó, Blahoslavená Matko Spásy, prosím oroduj za katolickou církev v těchto těžkých časech a za našeho milovaného papeže Benedikta XVI., abys zmírnila jeho utrpení.

Prosíme tě, Matko Spásy, pokryj posvěcené Boží služebníky tvým svatým pláštěm, aby jim byly dány milosti zůstat silní, věrní a stateční během zkoušek, kterým budou čelit.

Oroduj také, aby se starali o své stádo v souladu s pravým učením katolické církve. Ó, svatá Matko Boží, dej nám, tvému zbytku církve na zemi, dar vůdcovství, abychom mohli pomoci vést duše ke království tvého Syna.

Prosíme tě, Matko Spásy, udržuj Zlého daleko od následovníků tvého Syna v jejich úsilí uchránit své duše tak, aby byli hodni vstoupit do bran Nového ráje na zemi. Amen."

Jděte, děti, a modlete se za obnovu církve a za bezpečí posvěcených služebníků, kteří budou trpět pro svou víru pod vládou falešného proroka.


Maria, Matka Spásy


zpět