375. Poselství Ježíše ze dne 14. března 2012 v 15:30.


LÁSKA JE MOCNĚJŠÍ NEŽ NENÁVIST


Má vroucně milovaná dcero,

pevně tě objímám na mé hrudi, protože snášíš tuto bolest v jednotě se Mnou.

Mé děti, a zvláště moji následovníci, pociťují jeden k druhému něhu, kterou si nedovedou vysvětlit. Mohou být cizinci žijící na opačných koncích světa, přesto láska, kterou cítí, je má láska. Milují jeden druhého, jako to v každé milující rodině dělají přirození bratři a sestry.

Já jsem Světlo, které vytváří tuto spontánní lásku, která přivádí duše jednu k druhé. Je to můj Duch Svatý, který sjednocuje všechny Boží děti, jako jednu rodinu. Vy, mé děti, jste moje rodina.

Nejsvětější Trojice je v čele rodiny, a když vaše láska je čistá a pokorná, jste automaticky částí této svaté rodiny. Láska Otce prochází Mnou. Když milujete Mě, vezmu vás do náruče mého Otce, jenž umístí pečeť ochrany kolem vás a vaší rodiny (*).

Mé srdce je plné něhy, když se s radostí dívám na lásku, jakou zahrnujete jeden druhého.

Přinášíte Mi takovou útěchu od muk, které musím snášet, když moje ubohé děti jsou pronásledovány v zemích rozpolcených válkou.

Sjednoťte se nyní se Mnou, aby se moje rodina oddaných následovníků spojila jako jeden, a nezáleží na tom, jaký je jejich původ, nebo z jaké země pocházejí, aby zvítězili nad nenávistí ve světě.

Láska je mocnější než nenávist. Nenávist slábne, když se na ni odpovídá s láskou. Chová-li se k vám někdo nespravedlivě, musíte odpovědět s láskou a Satan se schoulí v bolesti.

Když cítíte pokušení pomstít se těm, kteří vás zranili, pak se místo toho musíte za ně modlit, odpustit jim a ukázat jim lásku. Láska, která proniká mou rodinou na zemi, je velmi mocnou silou. Nikdy si ani na okamžik nesmíte myslet, že nenávist může porazit lásku.

Moc, kterou třímá nenávist, i když je ohavné a bolestivé ji vidět, může být poražena mocí lásky. Jak může láska oslabit nenávist v dnešním světě? Odpovědí je modlitba. Milujte Mě. Naslouchejte Mi. Odpovězte na prosby mé milované Matky a prosby Mé, jejího Syna, prostřednictvím různých modliteb, které jste dostali.

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně za sjednocení Božích dětí. Rozšíří lásku do každého koutu světa a rozptýlí nenávist, která vzrůstá každým dnem. Tato nenávist, vyvolaná Satanem skrze slabost lidí, způsobující ukrutnosti jako mučení, vraždy, potraty a sebevraždy, může být odvrácena touto modlitbou modlitební kampaně (37):

Za sjednocení Božích dětí

"Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom mohli rozšířit pravdu tvého zaslíbení věčné spásy po celém světě.

Modlíme se, aby vlažné duše, které se bojí oddat se Ti myslí, tělem i duší, odhodily svůj krunýř pýchy a otevřely svá srdce ke tvé lásce a staly se částí tvé svaté rodiny na zemi.

Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich bratrům a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi je vzala do lůna lásky a Světla Nejsvětější Trojice.

Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tě snažně, abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli pomoci zachránit více duší. Amen."

Miluji vás, děti. Nesmíte nikdy klesat na mysli, když vidíte zlobu kolem vás. Vaše modlitby mohou zlobu zmírnit. Vaše láska ji přemůže.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


(*) Viz modlitbu (33) modlitební kampaně.


zpět