374. Poselství Ježíše ze dne 13. března 2012 v 18:30.


JISTÁ ČÁST V MÉ CÍRKVI VYVINE SPOLEČNÉ ÚSILÍ, ABY TĚ UMLČELA


Má vroucně milovaná dcero,

dnes sis konečně uvědomila, jak velice je mému nejsvětějšímu Slovu odporováno, ale také jak je jistými členy v mé církvi odmítáno.

Ti, kteří nejsou schopni padnout k mým nohám a prosit o slitování, prohlašují sami sebe za hodny soudit moje svatá Slova dávaná lidstvu k záchraně duší.

Já jsem Bůh plný milosrdenství, plný touhy zachránit všechny mé děti a jsem pomalý v hněvu. Dnes byla zkoušena moje trpělivost, když byl učiněn další útok, tentokrát od člověka, který prohlašuje, že mluví v mém jménu, s cílem diskreditovat tato poselství.

Ty, má dcero, se od tohoto dne nesmíš nechat zatáhnout do rozhovoru s jakýmkoliv takovým reprezentantem bez toho, že by sis nejdříve vyžádala mé svolení.

V jisté části uvnitř mé církve nyní existuje společné úsilí s cílem tě umlčet.

Mé děti, toto je čas, kdy víra mých nejhorlivějších následovníků, včetně členů mé církve bude vydána zkoušce, jaká nebyla viděna od doby mého ukřižování.

Právě tak, jako bylo se Mnou brutálně zacházeno a jak jsem byl odsouzen k smrti proto, že jsem se odvážil říkat Pravdu, když jsem přišel poprvé, tak také stejné zacházení bude vyměřeno mým prorokům v době, která povede k mému Druhému příchodu.

Budou se jim posmívat, budou zesměšňováni a pokládáni za blázny, když budou šířit mé Slovo.

Budou obžalováni z kacířství těmi, kdo hlásají mé učení, ale kteří nerozpoznali mé Slovo dávané dnešnímu světu. Strachujte se vy, kteří se pokoušíte uzavřít cestu, kterou Já teď pokládám před vás, abych zachránil lidstvo.

Budete potrestáni.

Budete se muset zodpovídat Mně za nespravedlnost, kterou působíte těm, kdo byli posláni, aby hlásali Boží Slovo v tomto času konce. Odmítněte proroky Pána a tím odmítnete Slovo Pána.

Vaše namyšlenost vás dělá slepými k Pravdě a nemáte právo Mě zastupovat. Velice Mě urážíte a vaše odmítnutí mého svatého Slova Mě hluboce zraňuje.

Pláču kvůli vašemu krutému odmítání, jehož se Mi dostává, zatímco současně kážete oslabenou verzi pravdy mých učení. Musíte nyní strávit čas v eucharistické adoraci dříve, než se Mnou budete moci komunikovat, abyste Mi umožnili vás vést na cestě k rozlišení.

Přezkoumejte důvody, pro které jste odmítli má slova. Je to proto, že nechcete slyšet pravdu o schizmatu, které má sevřít katolickou církev? Je to proto, že nepřipustíte, že církev byla infikována podvodníkem? Nechápete, že to všechno bylo předpověděno?

Musíte se modlit, abyste uviděli Pravdu a přišli ke Mně pro vedení ještě dříve, než bude příliš pozdě.


Váš Ježíš
Vykupitel celého lidstva


zpět