369. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 20:30.


MÉMU DRUHÉMU PŘÍCHODU NEMŮŽE BÝT ZABRÁNĚNO, ANI NEMŮŽE BÝT ZASTAVEN


Má vroucně milovaná dcero,

budu tě chránit zvláštními milostmi, které jsou třeba, aby ti daly sílu k tomu, aby sis poradila se silami zla, které se chystají zastavit tuto svatou misi.

Je důležité pochopit, že lidské názory nejsou důležité. Vše, na čem záleží, je mé nejsvětější Slovo. Mé Slovo je Pravda. Já jsem Pravda. Každý, kdo vám říká, že tato poselství nejsou v souladu s mým učením, je lhář.

Oni Mě neznají. Možná si myslí, že ano, ale znát Mě mohou jen tehdy, zůstanou-li pokorní srdcem. Ti, jejichž názor je v rozporu s mým Slovem, jsou vinni hříchem pýchy. Pýcha oslepuje dokonce i mé posvěcené služebníky k pravdě mého svatého Slova. Mé sliby lidstvu, že přijdu znovu ve slávě, abych soudil živé i mrtvé, se musí stát.

Tomuto mému Druhému příchodu nemůže být zabráněno, ani nemůže být zastaven. Má varování lidem, která jsou jim dávána proto, že miluji každou duši, jsou závažná. Musím náležitě připravit všechny Boží děti na tuto nejslavnější událost. Mnozí se ti pokusí postavit do cesty. Mnozí budou zkoušet zdiskreditovat mé svaté Slovo a mnozí se budou pokoušet ti uškodit, aby zabránili, aby mé Slovo bylo slyšeno. Všechny tyto pokusy budou marné.

Jen Já, Ježíš Kristus, mám moc poskytnout věčnou spásu celému lidstvu. Jen Já mám moc, abych připravil duše celého lidstva na jejich dědictví v ráji. Nikdo, dokonce ani Satan, král temnoty, nebo jeho přisluhovači, nemůžou zabránit, aby se to stalo. Měj vždy na paměti, že ochráním všechny, kdo se drží mého svatého Slova.

Můžete být vyděšeni globálními událostmi, až síly temnoty zahalí vaše země. Události vás rozruší, ale nikdy nesmíte mít strach, neboť vás vezmu s sebou do mého nového království na zemi. Všechno, o co vás žádám je, abyste Mi důvěřovali. Nechejte Mě, abych vás vedl.

Dovolte Mi, abych vám ukázal, jak očistit vaše duše pomocí modlitební kampaně, kterou vám dávám. Potom všechno svěřte Mně.

Nezapomeňte, že moje láska k vám všem je tak velká, že nikdo nemůže nikdy oslabit tuto čistou lásku a soucit, který chovám v mém Nejsvětějším Srdci ke každému z Božích dětí.


Váš milovaný Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět