367. Poselství Ježíše ze dne 6. března 2012 v 15:20.


POZORUJTE, JAK SE MUŽ MÍRU SÁM PŘEDSTAVÍ SVĚTU


Má vroucně milovaná dcero,

musíš pokračovat v plnění mých svatých instrukcí a nikomu nedovolit, aby tě zastavil v této misi, i když na tebe budou neustále útočit ze všech stran.

Nikdy nepochybuj o mém Slovu, a to ani tehdy, když nechápeš, co má poselství znamenají. Má dcero, vše, co je ti dáváno, aby svět uslyšel, bylo předpověděno. Lidstvo nutně potřebuje porozumět tomu, co je obsaženo v Knize Janově. Vše, co bylo předpověděno, se musí stát. Pozoruj nyní, jak se člověk míru sám představí světu.

Uvidíte ho, jako mírotvorce na Středním východě. Bude to falešný mír a bude rouškou lži, kterou představí, aby zakryl skutečný důvod pro klam, kterého se dopustí.

Modlete se za mého svatého vikáře, papeže Benedikta XVI., neboť bude čelit strašnému pronásledování. Tento čas je nyní blízko. Modlete se všichni, protože vaše modlitby oslabí tvrdost těchto časů, které tak mohou být zmírněny. Má dcero, o časech konce není mnoho známo. Mnozí jsou vystrašení, a měli by takoví být, ale jen tehdy, jsou-li jejich duše nečisté.

Těm, kteří jste v Božím Světle, pravím: Máte se na mnoho těšit, protože to bude znamenat vyhnání hříchu ze země. Konečně svět vstoupí do nového začátku, naplněného mým Božím Světlem. Už není mnoho času, než se tyto věci stanou.

Vše na čem záleží, je, aby všechny Boží děti uviděly pravdu včas a obrátily se. Jinak nebudou mít účast na nové zemi a novém nebi, které se spojí, aby se staly jedno. Neboť pak přijdu, abych soudil. A tak jen ti, kteří se přihlásí ke Mně, svému Spasiteli, Ježíši Kristu a k mému Věčnému Otci, budou mít život.

Modlete se za všechny duše. To je vše, na co se právě teď potřebujete soustředit a zcela Mi důvěřujte.


Váš Ježíš


zpět