366. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2012 v 15:30.

KNIHA PRAVDY JE ODHALOVÁNA TOBĚ, SEDMÉMU POSLU ČASŮ KONCE

Má vroucně milovaná dcero,

přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap, které na tebe doléhají ze všech stran. Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – kniha pravdy – aby jí svět nyní, v těchto časech, naslouchal.

Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život. Tato Kniha Pravdy je odhalována tobě, sedmému poslu časů konce. Zvukem tvého hlasu bude Pravda konečně vyjevena a tajemství obsažená v Knize Zjevení budou předložena nevěřícnému světu. Ale ne na dlouho. Navzdory odpadlictví, které postihne nejen věřící, ale i posvěcené služebníky uvnitř církve, je čas k velkému vyznání hříchů blízko.

Až se tato zpověď uskuteční, dojde k velkému obrácení po celém světě. Pak budou lidé hladoví po Pravdě obsažené v nezapečetěné knize, slíbené světu pro tyto časy konce. Ty jsi posel, kterému byl dán úkol nejen připravit svět na spásu duší, ale který také ohlásí mou vládu.Váš milovaný Ježíš


zpět