366. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2012 v 15:30.


KNIHA PRAVDY JE ODHALOVÁNA TOBĚ, SEDMÉMU POSLU ČASŮ KONCE


Má vroucně milovaná dcero,

přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap, které na tebe doléhají ze všech stran. Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – kniha pravdy – aby jí svět nyní, v těchto časech, naslouchal.

Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život. Tato Kniha Pravdy je odhalována tobě, sedmému poslu časů konce. Zvukem tvého hlasu bude Pravda konečně vyjevena a tajemství obsažená v Knize Zjevení budou předložena nevěřícnému světu. Ale ne na dlouho. Navzdory odpadlictví, které postihne nejen věřící, ale i posvěcené služebníky uvnitř církve, je čas k velkému vyznání hříchů blízko.

Až se tato zpověď uskuteční, dojde k velkému obrácení po celém světě. Pak budou lidé hladoví po Pravdě obsažené v nezapečetěné knize, slíbené světu pro tyto časy konce. Ty jsi posel, kterému byl dán úkol nejen připravit svět na spásu duší, ale který také ohlásí mou vládu.


Váš milovaný Ježíš


zpět