363. Poselství Boha Otce ze dne 2. března 2012 v 00:20.


VAROVÁNÍ PŘED SATANSKÝMI KULTY A UČENÍM NEW AGE


Má dcero,

zkoušky, kterými lidstvo musí projít, nabudou na intenzitě během závěrečného očišťování, které je nezbytné před Druhým příchodem mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Země je připravována na tuto slavnou událost, slíbenou jako můj největší dar od stvoření ráje. Očekávejte tuto událost s velkou nadějí, neboť tento Nový ráj je to, o co bude usilovat každý muž, žena a dítě.

Připravte se, abyste vy, vaše rodiny a přátelé byli způsobilí kráčet po zemi v mém novém království, kde bude panovat můj vroucně milovaný Syn, Ježíš Kristus. Děti, když nebudete dbát této prosby, ztratíte nárok na vaše právoplatné dědictví.

Kdyby hříšníci mohli na minutu jen letmo spatřit tento nádherný výtvor, padli by na zem a prosili o milost vejít do jeho bran.

Jen ti, kteří chovají prostou a čistou lásku ke Mně, svému Nebeskému Otci a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu, se budou moci těšit z této nové pokojné a nádherné existence. Žel, Satan očernil duše mnoha mých dětí, takže nebudou schopni rozlišit Pravdu od iluze.

Má dcero, satanské kulty a učení New Age se dopustily strašných lží. Mé ubohé děti, svedené lžemi, které jsou podávány jako barvitý přelud, věří v novou planetu. Je jim slibován jiný druh ráje. Ale ten neexistuje.

Když Satan svede a získá srdce těch, kdo v něj věří, bude je mučit na věky. Kdybyste jen viděli hrůzu v jejich tvářích, až se po své smrti ocitnou ve spárech Satana, roztrhlo by to vaše srdce ve dví.

Jsou v tak žalostném stavu, že je důležité, abyste varovali tyto duše před mukami, které stojí před nimi. Modlete se za ně. Nikdy neustávejte. V mnoha případech jen utrpení smírčích duší je může zachránit před peklem.

Vy, kdo věříte ve Mne, Boha Otce – volám vás teď, abyste odsoudili falešné bohy, falešné idoly, falešné doktríny, vykladače budoucnosti a učení New Age, z nichž všechny nestojí za nic.

Všechny byly stvořeny králem klamu, Satanem, vychytralým lhářem. Nezastaví se před ničím, aby ode Mne odvedl mé drahé děti. Prosím vás, děti, abyste se modlily za tyto duše jako útěchu pro Mne, vašeho milovaného Otce. Utěšujte Mě. Časem pochopíte tajemství mého nebeského království.

Časem vám bude odhaleno tajemství mé Boží vůle. Vy, svou věrností a láskou ke Mně, Mi časem pomůžete konečně sjednotit moji rodinu v království, které jsem na počátku stvořil pro všechny mé děti.

Děkuji ti, má dcero, za tvé utrpení. Děkuji mým dětem, že odpověděly na mé volání z nebes.

Dávám teď všem mé požehnání, ale musíte Mě o něj prosit:

"Nebeský Otče, pomoz mi, abych se stal v tvých očích malým jako dítě.

Prosím, abys mě zahrnul svými milostmi, abych tak mohl odpovědět na tvé volání k záchraně všech tvých dětí. Amen."


Váš milovaný Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší


zpět