361. Poselství Ježíše ze dne 29. února 2012 v 17:30.


NEVĚDĚLI JSTE, ŽE DUCH SVATÝ NEMŮŽE VSTOUPIT – A NEVSTOUPÍ DO DUŠÍ TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ ZATVRZELÁ SRDCE?


Má vroucně milovaná dcero,

časový plán vůle mého Otce ti znát nepřísluší. Moji následovníci musí být trpěliví, protože všechno na světě se odvine tak, jak bylo předpověděno v Knize mého Otce.

Všechny z těchto událostí budou záviset na načasování mého Otce a na účinku, jaký vaše modlitby budou mít na odvrácení globálních válek. Nebude trvat dlouho, co všechny mé sliby budou naplněny. Vy, moji následovníci, musíte mít důvěru ve Mne, vašeho milovaného Ježíše. Modlete se za duše a ponechte všechno v mých rukou.

Nikdy nezapomínejte se modlit tak často, jak jen můžete k mému Otci za Pečeť živého Boha, aby ochránil vás a vaše rodiny.

Přijměte s láskou, radostí a vděčností modlitbu (33) z modlitební kampaně:

Prosba o Pečeť živého Boha

"Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou božskou pečeť ochrany.

Tvé božství obklopí mé tělo a duši na věčnost.

Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti moji hlubokou lásku a věrnost Tobě, můj milovaný Otče.

Prosím Tě snažně, abys ochránil mě a mé milované tvou mimořádnou pečetí a zavazuji se dát svůj život do tvé služby navěky věků.

Miluji Tě, drahý Otče.

Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.

Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna na smír za hříchy světa a pro spásu všech tvých dětí. Amen."

Postarejte se také, že budete povzbuzovat ostatní, aby se modlili sedm dní modlitbu (24) z modlitební kampaně:

Za vykoupení z vašich hříchů

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži. Víme však, že tvá láska k nám je větší, než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.

Milujeme tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen."

Ti, kteří zpochybňují tento zvláštní dar modlitby, ve které nabízím úplné odpuštění hříchů, musí vědět následující: Já jsem Ježíš Kristus, Syn člověka a byla Mi dána moc k odpuštění všech hříchů. Mým posvěceným kněžím byla také dána moc odpustit hřích prostřednictvím svátosti vyznání hříchů.

Prosím vás, abyste přijali můj dar odpustků ve prospěch těch, kteří nemohou dostat svátost vyznání hříchů a těch, kteří nejsou příslušníky římskokatolické církve. Odepřeli byste snad těmto vzácným duším právo na můj dar?

Proč byste se měli pokoušet odrazovat duše, které přijímají mé Slovo, od přijetí odpustků? Nechtěli byste spíše, aby se v mých očích nevykoupily? Musíte ukázat lásku vašim bratrům a sestrám a být šťastní, že je jim dáván tento mimořádný dar Mnou, jejich milovaným Ježíšem.

I když má poselství, dávaná tobě, má dcero, nikdy nečetli, přesto všichni hříšníci mají právo Mě prosit, abych jim odpustil, ukážou-li opravdové výčitky svědomí ve svých duších. Otevřete srdce a modlete se za dar pokory. Nevěděli jste, že Duch Svatý nemůže vstoupit – a nevstoupí do duší těch, kteří mají zatvrzelá srdce?


Váš Božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět