358. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 21:45.


NIKDY NEODMÍTEJTE PROROKY PÁNA


Má dcero, je naprosto nutné, abys mlčela, až začne pronásledování. Svaté Slovo mého Věčného Otce bude odmítnuto právě těmi posvěcenými služebníky, kteří prohlašují, že otevřeně hlásají pravdu jeho nejsvětějšího Slova.

Katolická církev je jedinou pravou církví. Za mého Druhého příchodu se všechny církve sjednotí, aby se staly jedinou svatou a apoštolskou církví. Dokud se to nestane, každé slovo mého Otce, dané duchovně vyprahlému světu, bude buď ignorováno, zpochybněno, nebo prudce napadáno.

Ti, kdo ostře vystoupí proti mým poselstvím daným tobě, sedmému poslu pro časy konce, budou rozděleni do dvou táborů. Jednak jsou to ti, kdo následují Satana prostřednictvím magie a věštěním budoucnosti v rámci hnutí New Age. Ostatní budou patřit k těm, kteří jsou duchovně slepí, ale věří, že jsou božsky inspirováni darem Ducha Svatého.

Oba tábory odmítnou Boží Slovo dané tobě prostřednictvím Nejsvětější Trojice a mé milované Matky. Dokonce i dobří kněží, kterým bude zakázáno tato poselství veřejně podpořit, pocítí, že je oprávněné hanobit mé svaté Slovo před celým světem. S malou dávkou opravdové pokory ve svých srdcích si vytknou za cíl podkopat toto volání z nebe, které je dáváno na pomoc lidstvu.

Tito kněží, duchovní a ostatní samozvaní apoštolové, kteří prohlašují, že Mě znají, se budou snažit podněcovat duše k tomu, aby mé Slovo zavrhly. Nebudou mít špetku studu, neboť zpupně roztrhají moji Knihu Pravdy, jak je odhalována celému lidstvu. Potom strhají obsah knihy se záští v srdci.

Nebudou chtít slyšet pravdu, neboť ta je zneklidní a otřese zámotkem falešné jistoty, do něhož se sami zabalili. Ach, jak Mě urážejí. Kolik škody způsobí, a přesto si to neuvědomí. Modlete se, aby tyto duše, slepé k Pravdě vlivem mistra klamu, otevřely svá srdce a přijaly Boží Slovo, jak je jim dnes podáváno.

Nemají právo veřejně odmítat tato poselství bez toho, že by je zhodnotili s čistou duší, která musí být pokorná ve všech ohledech. I když Bůh dovoluje svým vizionářům zakoušet utrpení na zemi, aby zajistil, že duše budou zachráněny, nebude trpět týrání svých pomazaných proroků.

Ty, má dcero, jsi prorok. Přijímáš utrpení jako dar pro Mne. Ale nejde o tebe, protože beze Mne nejsi nic, a ty to víš a přijala jsi to. Bůh, můj Otec mluví ke světu skrze své proroky. Je to jeho Slovo, které odmítáte, když veřejně pomlouváte jeho proroky. A to je v jeho očích hřích.

Nikdy neodmítejte proroky Pána. Nikdy neubližujte jeho prorokům a neškoďte jim žádným způsobem. Jste-li na pochybách, tak vždy zachovejte mlčení a modlete se za ně. Zaútočte na pravého proroka a oheň z nebe na vás vyšlehne jako trest z ruky mého Otce.

Žádný člověk nemůže zabránit, aby Slovo Pána nebylo dáváno jeho dětem. To je slib mého Otce, který dal od samého počátku. Poslouchejte jeho hlas. Přijměte, že se nacházíte v časech konce. Modlete se, aby tato poselství byla slyšena, aby všechny Boží děti měly věčný život.


Váš učitel
Vykupitel celého lidstva
Ježíš Kristus


zpět