353. Poselství Ježíše ze dne 21. února 2012 v 19:45.


PROČ ODMÍTÁTE MÁ VAROVÁNÍ, KTERÁ VÁS MAJÍ PŘIPRAVIT NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD?


Má vroucně milovaná dcero, jak trpíš ve jménu mém a ve jménu mého milovaného Otce. Musíš být silná, protože tato poselství vyvolají v jistých kruzích pohoršení, i když pro jiné duše budou inspirací a budou jim dávat sílu. Během času mého pobytu na zemi bylo mé svaté Slovo učenci odmítáno.

Kněžími a těmi, kteří tvrdili, že jsou svatí muži, jsem byl zavržen jako podvodník.

Mají pravdu ti z vás, kdo říkají, že zacházení, které Mi bylo vyměřeno, bylo barbarské, že lidé, kteří žili v oněch dnech, byli nevzdělaní, hrubí a zlí, že byli krutí ve svém zacházení se Mnou, jejich milovaným Spasitelem.

Někteří mohou říct, že byli nevzdělaní a nevěděli nic o Písmu svatém. Ale není to pravda. Protože ti, kteří žijí v dnešním světě, přestože jsou vzdělanější a erudovanější, nejsou jiní. Ti, o nichž byste předpokládali, že budou zcela zběhlí v Bibli svaté, probuzení k učení, které obsahuje, jsou k Pravdě slepí. Neboť při veškerém svém porozumění svaté Knihy mého Otce selhali v tom, že se nepřipravili na čas, kdy přijdu znovu.

Kdypak si mysleli, že jim tento čas bude poskytnut? Čas mého Druhého příchodu na zem se již velmi blíží. Přesto se lidstvo nepřipravilo na můj příchod. Dokonce ani moji posvěcení služebníci nekážou o důležitosti této nejslavnější události. Proč je tomu tak? Cožpak jste se ničemu nenaučili? Co bych ještě měl udělat?

Kdy jste si mysleli, že bych mohl přijít a proč si myslíte, že tento čas není blízko? Co je to, co vás oslepuje a ucpává vaše uši zvuku mého hlasu? Odhoďte vaše pláště ze zlata a stříbra a bohatství, a přijměte, že beze Mne jste ničím. Bez mých milostí nemůžete připravit své duše na můj slavný návrat.

Můj milovaný Otec vždy posílá proroky, aby připravili jeho děti. Dělal to od počátku času. Proč tedy odmítáte má varování, abyste se připravili na můj Druhý příchod? Velmi vás prosím, poslouchejte Mě. Nemohu vám přikázat, abyste poslouchali, neboť vám byl dán dar svobodné vůle. Nikdy vás nemůžu nutit, nebo vám dát příkaz, abyste něco vykonali. Neboť to není možné. Můj Otec nebude nikdy zasahovat do vaší svobodné vůle.

Ale nikdy nebude váhat, aby vás varoval, vedl vás a zaplavil vaše duše milostmi, aby vás udělal silnými. Neboť těm s otevřenými srdcem dá dar Ducha Svatého. Ti, kdo jsou vinni pýchou, náboženským snobstvím a arogancí, shledají, že není možné, aby otevřeli svá srdce, protože jim chybí ta nejdůležitější vlastnost ze všech – pokora.

Bez pokory a ušlechtilosti srdce se nemůžete přiblížit mému Nejsvětějšímu Srdci. Pojďte ke Mně, děti. Nechejte Mě, abych vás vzal do mého stáda a mohl vás vést jako dobrý pastýř do bezpečí.



Váš Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět