352. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2012 v 00:30.


BUĎ JSTE SE MNOU, NEBO PROTI MNĚ. VOLBA JE VAŠE.


Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Mluvím s tebou dnes v noci ve jménu Nejsvětější Trojice.

Má dcero, nadešel čas k rozlomení první z pečetí – a jak Mě to zarmucuje. Slíbil jsem, že dříve, než se tak stane, nabídnu svou ochrannou pečeť na čela všech, kteří ve Mne věří. Nyní vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se.

Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Volba je vaše. Vy, kdo odmítáte mé svaté Slovo, dávané tomuto proroku posledního času, musíte Mě nyní vyslechnout, když mluvím. Dávám vám proroky, aby vás vedli. Proč odmítáte moji lásku? Proč dovolujete pochybnostem, aby vás oslepily k Pravdě?

Přesto, že vás velmi miluji, je již málo času a budou vám dány vteřiny, abyste rozhodli o svém osudu. Protože časem se má trpělivost vyčerpá. Ignorujte mé volání a bude pro vás těžké Mě najít v pustině, která přichází.

Přijmete-li moji pečeť lásky, budete v každém čase pod mou ochranou. Tato ochrana pokryje i vaše rodiny. To je mé poslední volání s nabídkou mé pečetě lásky.

Potom budete muset čelit bezútěšnosti Velkého soužení bez ochrany, sami a bez opory, na kterou byste se mohli spolehnout. Děti, nikdy vás nebudu nutit, abyste Mě milovaly. Je to vaše vlastní volba, a samozřejmě, láska může vycházet jen ze srdce. Nyní vám podávám svou ruku lásky. Jestli Mě znáte, tak Mě i poznáte. Říkáte-li, že Mě znáte, ale odmítáte mé gesto lásky a ochrany, pak Mě ve skutečnosti vůbec neznáte.

Mé děti, držte se nyní těsně u Mne, neboť první pečeť byla konečně otevřena. Země se bude celá otřásat v různých částech světa a potom už nebudete pochybovat. Protože vás miluji, budu potom očekávat vaši odpověď. Nikdy neodmítejte mé proroky, neboť pak odmítáte Mě. Když uškodíte mým prorokům, nebo je pomluvíte, totéž uděláte Mně, protože je to můj hlas z nebe, který urazíte. Když jste na pochybách, je daleko lepší, když nebudete říkat vůbec nic a budete mlčet. Teď přišel čas, aby pravost proroctví byla dokázána.

Mnozí padnou na kolena v hanbě a v lítosti až uvidí, jak jejich odmítnutí mých poselství, dávaných mými proroky posledního času, Mě trhalo ve dví. Jak jejich odsudek a výsměch zbavil důvěryhodnosti mé svaté Slovo. Jak Pravda byla pro ně příliš hořká, než aby ji strávili a jak lži falešných proroků a věštců jim daly povrchní útěchu, kterou hledali.

Mé děti, jak daleko jste ode Mne odpadly. Jak nevděčné jste. Vy, které Mě znáte a přijmete moji pečeť, vězte, že budete mít věčný život. Vy jste nikdy nepochybovaly o mém Slovu, protože vaše pokora a dětská láska ke Mně znamenala, že jste nedovolili intelektuálnímu uvažování ucpat své uši k slyšení Pravdy.

Tolik mých opravdových proroků, které jsem k vám v minulých dvaceti let poslal, bylo zesměšněno, zneužito, mučeno a vytlačeno do ústraní. Vy, kteří jste pomluvili má poselství – měli byste se stydět. Místo toho jste uctívali falešné proroky a klaněli jste se jim. Vás se ptám – kterému Bohu jste se klaněli?

Vy víte, kdo jsem. Přišel čas pro vás, abyste čelili pravdě. Neboť buď jste pro Mne, nebo proti Mně. Nedokážete-li Mne poznat, pak jste ztracení.

Vy, kteří můj hlas slyšíte, následujete Mne a pomáháte Mi budovat zbytek mé církve na zemi: Provedu vás skrze zmatek, který způsobí antikrist. Nebudete trpět trýzní, která padne na ty, kteří odmítnou zavrhnout falešné idoly, chamtivost, materialismus a touhu po moci.

Vyzývám všechny mé děti, aby naslouchaly. Prosím vás, abyste otevřely oči dříve, než bude příliš pozdě.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět