349. Poselství Ježíše ze dne 18. února 2012 v 16:00.


EVROPSKÉ ZEMĚ PODLEHNOU DIKTATUŘE O NIC LEPŠÍ, NEŽ BYLA ZA DNŮ HITLERA


Má vroucně milovaná dcero,

je v mém úmyslu ochránit většinu mých následovníků, až ruka mého Otce brzy dopadne, aby potrestala lidstvo za jeho zkaženost a zabránila, aby hříšníci, kteří chtějí zničit mnoho národů, spáchali strašné ukrutnosti.

Všichni z vás budou ochraňováni, ale budete mít odpovědnost k ostatním. Pozorujte nyní, jak evropské země podlehnou diktatuře, která nebude o nic lepší, než za dnů Hitlera. Světová skupina připravila plány k ovládnutí každé země v Evropě. Babylon se zhroutí, jak bylo předpověděno.

Medvěd a rudý drak půjdou do války přesně tak, jak bylo prorokováno. Řím se stane sídlem zlé moci a jejího panování. Itálie se rozpadne. Řecko bude katalyzátorem, který přivodí záminku k pádu Babylonu. Všechno bude nyní oznámeno světu.

Modlitby mohou zmírnit muka mých ubohých dětí, které budou nuceny žebrat o jídlo do svých úst. Bude s nimi zacházeno jako s dětmi, ale budou pošlapány, až budou zotročeny globální skupinou, která spolupracuje s evropskými vůdci.

Jsou to zrádci, všichni z nich, nejen vůči těm, kterým slouží, ale vůči Bohu, mému Všemohoucímu Otci. Jeho jméno je nenáviděno touto skupinou, která Mu ve svých zemích zakázala prokazovat poctu. Proto budou trpět. Budou potrestáni a bude jim zabráněno ve splnění jejich zlovolné mise. Hněv mého milovaného Otce nyní dosáhl nebývalé výše teď, když vystoupení velkého rudého draka je již velmi blízko.

Tolik ničení, děti, tolik chtivosti po moci a vládě, tolik nenávisti ke Mně, jejich božskému Spasiteli. Čtyři Satanovi poslové sestoupili a pracují nyní uvnitř těchto skupin. Tito zlovolní a mocní vůdci jsou pod kontrolou antikrista, jenž je nyní velmi aktivní. Antikrist vede velmi velkou organizaci. Jsou tak vychytralí, že jen málo lidí si uvědomuje, co ve skutečnosti dělají.

Mé děti, pokusí se převzít moc a bude se zdát, že se všechny jejich plány uskutečňují. Ale bude to právě tehdy, kdy můj Otec zasáhne. Běda těm, kteří budou čelit hněvu mého Otce. Nebude jim dána ani příležitost, aby se před Ním třásli, nebudou-li se okamžitě kát. Jen velmi málo vás, děti, zná pravdu, protože mnoho z těchto lidí kontrolují zprávy, které považujete za pravdivé.

Nemáte žádné jiné prostředky poznat, co se ve světě děje. Neboť organizace, které považujete za odpovědné starat se o národy, jsou ve skutečnosti skupiny, vedené antikristem. Národy, které považujete za ničemné, jsou ve skutečnosti oběti a jsou použity jako pěšáci, aby vypadaly jako zlotřilé pro okolní svět.

Nesmíte vždy věřit tomu, co je vám předkládáno ve jménu spravedlnosti. Modlete se usilovně za vaše bratry a sestry, kteří budou těmito lidmi pošlapáni.

Modlete se, aby Varování pozdrželo jejich aktivity a modlete se, aby byl zmírněn dopad jejich plánu, jenž je připravován ke zrušení vašich práv na vaše peníze, stravu a právo vyznávat křesťanství a jiná náboženství, která uctívají mého Otce.


Váš milovaný Ježíš Kristus
Spasitel lidstva


zpět