347. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2012 v 20:00.


ZLOVOLNÉ SKUPINY SE DOPOUŠTĚJÍ NEJVĚTŠÍ LŽI, ABY SE ZMOCNILY VLÁDY NAD ZEMĚMI


Má vroucně milovaná dcero,

musíš říct mým dětem, všem mým následovníkům, aby se propojili a v modlitbě utvořili ochranný řetěz. Když se spojíte jako bratři a sestry v modlitbě za tyto ztracené duše, které bloudí a hledají lásku ke Mně, ale nemohou dojít pokoje ve svých duších, můžete je zachránit.

Oni vás potřebují, abyste se za ně modlili, protože Varování tyto ubohé duše neobrátí. Vy, moji věrní následovníci, Mi přinášíte útěchu, kterou potřebuji, když vidím strašnou bolest a útrapy, které teď snášejí Mé děti téměř v každém koutu světa.

Tato zlovolná skupina, tvořená z některých nejmocnějších lidí a elit na světě, se dopouští největší lži tím, že záměrně osnuje spiknutí s cílem zmocnit se vlády nad zeměmi Středního východu, Evropy a Spojených států. Jejich plán se odhaluje před vašima očima. Cožpak to nevidíte? Ten plán byl připravován celá desetiletí. Každé z mých dětí musí být neustále bdělé.

Nedovolte jim, aby uchvátili vaše země. Vzdorujte jim. Jejich zbraní klamu jsou peníze. Zhroucení vašeho bankovního systému bylo záměrné. Teď chtějí zakončit příští fázi svého plánu.

Vy, děti, můžete tento vývoj zastavit svými modlitbami. Můj Otec jim už také klade překážky do cesty. Moji následovníci jsou rozšířeni v mnoha zemích. Nyní se musíte spojit v modlitbách, abyste zastavili evropské vůdce, z nichž někteří svým vlastním způsobem budou původci strašných útrap, které přinesou nevinným lidem.

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební kampaně (31):

Za zastavení vůdců, přivádějících do nouze nevinné lidi

"Ó, můj Ježíši, dej, ať má modlitba přivolá tvého Ducha Svatého, aby sestoupil na ty vůdce, kteří jsou hnáni chtivostí, hrabivostí, lakotou a pýchou a zastavil pronásledování tvých nevinných dětí.

Prosím Tě, nedovol, aby chudoba, hladomor a válka pohltily tvé děti, a prosím, aby tito evropští vůdci otevřeli svá srdce k pravdě tvé lásky. Amen."

Má dcero, řetěz modliteb se rozprostře široko a daleko a moc Ducha Svatého pomůže zastavit tyto lidi, mající moc ukončit utrpení a zastavit je v jejich činech.

Šiřte mé Slovo, abyste šířili obrácení. Čas k mému příchodu a vládě je už blízko. Ale nebude dost času k záchraně všech duší. Dělejte pro Mne vše, co můžete, pro vašeho Ježíše, který vás všechny miluje a chová v srdci.

Děti, musíme spolupracovat v zájmu celého lidstva v našem boji, abychom zastavili antikrista a zabránili mu uskutečnit jeho hrozné podvodné plány. Naděje, láska a modlitby. To je to, co od vás, děti, očekávám.

Děkuji vám za všechnu vaši věrnost a poslušnost. Neviděli jste, a přesto jste uvěřili. Jakmile jste uslyšeli v těchto poselstvích můj hlas, poznali jste Mě. Byli jste to schopni udělat, protože Duch Svatý panuje ve vašich duších.

Musíte sdílet tento velký dar, abyste mohli přivést všechny vaše milované s vámi do mého Nového ráje na zemi. Miluji každého jednoho z vás. Přinášíte Mi tolik útěchy a radosti.


Váš milovaný Ježíš


zpět