340. Poselství Ježíše ze dne 9. února 2012 v 15:00.


SMILSTVO, PORNOGRAFIE A PROSTITUCE JSOU SMRTELNÉ HŘÍCHY


Má vroucně milovaná dcero,

lidé se musí odvrátit od hříchu, a to brzy. Na tak mnoho hříchů už dnes není pohlíženo na takové, čím jsou. Tak mnoho křivd vůči mému Otci je pácháno bez pocitu jakékoliv viny.

Děti, musíte v tom přestat. Ničíte své životy. Satan se Mi posmívá, když se vychloubá dušemi, které Mi krade každou jednotlivou vteřinu. Kdybyste viděly duše, milióny duší, jak padají do plamenů věčnosti, zemřely byste úděsem.

Jak to láme mé srdce, když se musím dívat na hrůzu, jakou musí trpět tyto duše, které žily ve strašném hříchu, když ještě byly tady na zemi. Hříchy, jimiž se provinily, nejsou vždy těmi, které pokládáte za smrtelné hříchy.

Mluvím o smilstvu, tak snadno přijatém v dnešním světě, o účasti na pornografii a jejím sledování, o prostituci a o sexuálním zneužívání. Zmiňuji se o nenávisti k ostatním, stejně jako o těch, kdo způsobují bolest a trápení těm, kteří mají méně štěstí, než oni sami. Pak je to také hřích modlářství, kdy nade všechno uctíváte hmotné věci, přestože nejsou nic jiného než prach.

Cožpak nerozumíte tomu, že když takto hřešíte, tak se každým dnem ode Mne stále více vzdalujete? Potom bude velmi těžké, abyste se sami osvobodili od sevření, kterým vás uchvátil král temnot. Probuďte se děti. Buďte si vědomi existence pekla a velice se obávejte toho, že byste vstoupili do bran věčného zatracení.

Neříkám vám to, abych vás vyděsil, ale abych zajistil, že pochopíte, že smrtelný hřích vás tam zavede, neobrátíte-li se zpátky ke Mně. Modlitby – a hodně jich bude třeba, abyste se vrátili ke Mně. Ale poslyšte: Vy, kteří jste zoufalí, plní zármutku a cítíte se bezmocní kvůli propasti hříchu, ve které se nacházíte, jen Mě proste o odpuštění a Já vám odpustím.

Musíte ale ukázat opravdové výčitky svědomí a jít nyní ke zpovědi. Jestli nemůžete jít ke zpovědi, pak se modlete moji modlitbu z modlitební kampaně (24) za všeobecné odpustky k úplnému odpuštění hříchů po sedm následujících dní:

"Ó, můj Ježíši, ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl tvou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší, než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Obětujeme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar tobě k záchraně duší.

Milujeme tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem tvým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen."

Nikdy se nevzdám hříšníků a pociťuji k nim mimořádnou náklonnost. Miluji je velmi zvláštním způsobem, ale jejich hříchy jsou Mi odporné. Pomozte Mi vás zachránit, děti. Neodkládejte to na dobu, kdy už bude příliš pozdě.


Váš milovaný Ježíš


zpět