339. Poselství Ježíše ze dne 8. února 2012 v 20:45.


VELMI BRZY PŘIJDE MUŽ, KTERÝ BUDE PROHLAŠOVAT, ŽE JE JÁ


Má vroucně milovaná dcero,

nyní už nebude trvat dlouho, kdy všechna předpověděná proroctví budou odhalena před nevěřícím světem.

Dokonce i ty nečisté duše, které se vyhýbají Mně, svému božskému Spasiteli a mému Věčnému Otci, si nebudou moci toho nevšimnout. Budou se divit, proč se to děje a poprvé si konečně uvědomí, že nemají kontrolu nad svým osudem.

Přes všechna svá pošetilá přesvědčení a své zdánlivé právo na soukromý zisk, si brzy uvědomí pravdu. Má dcero, pokračujte v modlitbách za tyto duše, jakkoliv jsou pro Mne ztracené, aby nepodlehly přitažlivosti antikrista a falešného proroka.

Velmi brzy přijde muž, který bude prohlašovat, že je Já. Ale samozřejmě tak to být nemůže, neboť Já nepřijdu dříve, než v samém konci. Přesto bude mít všechny vlastnosti, jimiž oklame ubohé duše, které uvěří, že jsem to Já.

Bude činit zázraky, vykoná velké skutky pro mír, bude provádět humanitární činnost a skutky veřejné služby. Bude uctíván jako idol a jeho moc bude pocházet od Satana, krále temnoty. Bude natolik přesvědčivý, že když ukáže svá znamení ve spojitosti s velkými svatými, tak mnoho mých posvěcených služebníků mu v pokoře padne k nohám.

Mé Slovo, dané tobě, pravému proroku konce času, bude zavrženo a odbyto jako kacířství. Dávám ti nyní, má dcero, mnoho varování, aby pokud možno všem mým dětem mohla být dána Pravda dříve, než se tak stane.

Nikdy se nenechej podvést těmi, kteří se jako svatí vynášejí v tvých očích. Nikdy nepovažuj humanitární činy za takové, jako by vždy přicházely ode Mne. Zlý je lhář. Je vychytralý a občas bude prezentovat láskyplný a dobročinný zevnějšek. Dávejte pozor na organizace, v jejichž čele budou velmi bohatí jedinci, kteří se budou vychloubat svým úsilím pro záchranu lidstva. Mnoho z nich v tajnosti pracuje na odsouzení mého Slova.

Tento typ klamu bude užívat antikrist, aby získal dobře smýšlející, ale důvěřivé a naivní následovníky. Jestli se necháte svést, tak budete v pasti. Pak vás lstí přinutí přijmout značku šelmy, které se musíte vyhnout za každou cenu, jinak budete pro Mne navždy ztraceni. Buďte stále ve střehu.

Váš úkol je jednoduchý. Nezapomeňte, že je jen jeden Bůh, tři božské osoby v Nejsvětější Trojici – Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Cokoliv jiného, co vám bude předloženo, neexistuje.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět