338. Poselství Matky Spásy ze dne 8. února 2012 v 20:30.


ZLÝ NEBUDE MÍT KLID, DOKUD NESRAZÍ KATOLICKOU CÍRKEV


Jsem Neposkvrněné početí. Jsem Panna Maria, Matka Boží.

Mé dítě, tento ubohý svět je v chaosu a jak události půjdou dál, bude se čas Varování také přibližovat každým dnem. Bylo předpověděno, že nenávist vůči mému Synu se rozšíří i na jeho církev na zemi. To se již stalo. Zlý nebude mít klid, dokud nesrazí katolickou církev.

Až se církev zhroutí, vyvstanou dvě strany. Nesejde na tom, jak velice bude církev trpět, protože ona nezanikne, a ani zaniknout nemůže. Děti, to se nemůže stát. I když Bůh Otec může dovolit, aby církev na zemi zakusila stejné bičování, jakým trpěl jeho milovaný Syn, Ježíš Kristus, tak církev znovu povstane ve slávě, stejně jako můj drahý Syn. Nikdy neopouštějte katolickou církev.

Nikdy nezavrhujte jiné křesťanské církve mého Syna, neboť jste všichni následovníci Krista. Všichni, kdo jste oddaní mému Synu, musíte dát stranou vaše rozdíly a spojit se k boji proti antikristu.

Modlete se za sjednocení všech Božích dětí touto speciální modlitbou modlitební kampaně (28):

Modlitba Panny Marie za sjednocení všech křesťanských církví

"Ó, Bože Nejvyšší, klečíme před Tebou a vroucně Tě prosíme o sjednocení všech tvých dětí v boji za zachování tvých křesťanských církví na zemi.

Nedopusť, aby nás v tomto čase velkého odpadlictví ve světě rozdělily naše odlišnosti v naší lásce k Tobě, drahý Otče.

Úpěnlivě Tě prosíme, dej nám ve jménu tvého milovaného Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista milosti k tomu, abychom jeden druhého milovali.

Velebíme Tě.

Milujeme Tě.

Sjednotíme se k boji za sílu, abychom zachovali tvé křesťanské církve na zemi ve zkouškách, kterým můžeme čelit v rocích před námi. Amen."

Děti, důvěřujte mi, abych vás dovedla k Novému ráji a k vládě mého Syna na zemi, tak jak je to zamýšleno.


Vaše milující Matka
Matka Spásy


zpět