336. Poselství Ježíše ze dne 6. února 2012 v 20:15.


MODLETE SE, ABY MOHLA BÝT ODVRÁCENA ATOMOVÁ VÁLKA, KTERÁ BY SMETLA TŘETINU LIDSTVA.


Má vroucně milovaná dcero,

moji následovníci se musí sjednotit jako jedna rodina a zůstat silní. Poskytnu všem mým milovaným a věrným následovníkům takové milosti, aby zůstali klidní uprostřed bouře.

Zatímco pokračují všemožné otřesy země, vaše modlitby Mi v tomto čase poskytují útěchu. Jak Mi láme srdce dívat se, jak jsou zabíjeni nevinní ve válkách na Středním východě. Tyto ubohé duše jsou bičovány a trpí tak, jako jsem trpěl Já.

Zloba, kterou vidím, bude zmírněna a ruka mého Otce pozdrží, ale nezastaví tyto země od vzájemného zabíjení. Má dcero, pečetě byly rozlomeny a válečné konflikty se rychle objeví.

Modlete se, aby globální ukrutnost atomové války, která by smetla třetinu lidstva, byla odvrácena. Potřebuji více modliteb, děti. Uvědomuji si, jak intenzivně se modlíte, ale prosím, úpěnlivě vás prosím, vybídněte co nejvíce modlitebních skupin, přátele a rodiny, aby se modlili za mír.

Nyní vám dám novou modlitbu do modlitební kampaně (27):

Modlitbu za mír na světě

"Ó, můj Ježíši, snažně Tě prosím o milosrdenství pro ty, kteří trpí strašnými válkami.

Prosím, aby byl dán mír těm zmučeným národům, které jsou slepé k pravdě o tvé existenci.

Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji honbu za nadvládou nad nevinnými dušemi.

Měj milosrdenství se všemi tvými zeměmi, které jsou bezmocné proti ďábelským ukrutnostem, které pokrývají celý svět. Amen."

Má dcero, naléhavě tě prosím, abys byla trpělivá, neboť už to nebude dlouho trvat, než dojde ke "zpovědi". Jakmile se uskuteční, všechno se stane klidnější. Jdi v pokoji a lásce. Především, vlož všechnu svoji důvěru do tvého milovaného Ježíše.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět