335b. Modlitba svatého růžence.


MODLITEBNÍ KAMPAŇ PŘED VAROVÁNÍM (26)


V poselství Marii Božího Milosrdenství ze dne 5. února 2012, Panna Maria naléhavě vyzývala k modlitbě svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ:

"Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ.

Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně."

Modlitba svatého růžence

Zahájení znamením kříže:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Modlitba před růžencem:
Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost].
Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou vlastní duši. Amen.

Růženec pokračuje "Vyznáním víry": (na kříži)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Následuje "Otče náš" (1. velká kulička)

Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Pak následuje 3x "Zdrávas, Maria" (3 následující malé kuličky)

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

1. v kterého věříme

2. v kterého doufáme

3. kterého milujeme

Na konci Zdrávasu na třetí malé kuličce přidáme "Chválu Nejsvětější Trojice":

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Na další velké kuličce následuje:

1x "Otče náš", (5. kulička od kříže)

Následuje: (na kuličkách desátku)

10x "Zdrávas Maria", (začínáme na 1. malé kuličce desátku).

Po Zdrávasu na poslední kuličce každého desátku přidáváme "Chválu Nejsvětější Trojice" a "Fatimskou vložku" (stále na desáté malé kuličce):

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Na další velké kuličce (a na všech dalších velkých kuličkách mezi desátky) se modlíme "Otčenáš".

Ve Zdrávasech se po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství: (jedna vložka na jeden desátek).

A) Radostný růženec:

1. kterého jsi z Ducha svatého počala.

2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.

3. kterého jsi v Betlémě porodila.

4. kterého jsi v chrámě obětovala.

5. kterého jsi v chrámě nalezla.


B) Bolestný růženec:

1. který se pro nás krví potil.

2. který byl pro nás bičován.

3. který byl pro nás trním korunován.

4. Který pro nás těžký kříž nesl.

5. který byl pro nás ukřižován.


C) Slavný růženec:

1. který z mrtvých vstal.

2. který na nebe vstoupil.

3. který Ducha svatého seslal.

4. který tě, Panno, do nebe vzal.

5. který tě v nebi korunoval.


D) Růženec světla:

1. který byl pokřtěn v Jordánu.

2. který zjevil v Káně svou božskou moc.

3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

5. který ustanovil eucharistii.


Modlitbu růžence zakončíme těmito modlitbami: (na spojovacím dílku):
Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.
Poznámka admina:
Modlitba svatého růžence není poselstvím Panny Marie. Je jen vsuvkou, kterou jsem umístil do řady poselství na žádost mnoha našich čtenářů, kteří nevěděli, jak se modlit sv. růženec.
zpět