334. Poselství Boha Otce ze dne 4. února 2012 v 15:00.


SVĚT PODSTOUPÍ TREST – MŮJ ZÁSAH JE NUTNÝ


Má dcero,

svět se chystá podstoupit trest, jenž je následkem strašného hříchu, páchaného lidstvem. I když hodně z tohoto trestu bylo odvráceno, má ruka nyní dopadne na zlo, které je nyní pácháno v každém koutu světa.

Tolik nenávisti vůči Mně, Bohu Otci, musí být zastaveno, jinak mé děti budou trpět ještě větší hrůzou. Nyní připravuji svět na změny, které jsou nutné, aby země byla očištěna tak, jak je to v mém plánu pro záchranu lidstva. Tak mnoho duší je mučeno hříchem.

Já jsem Bůh všeho stvoření a nebudu se držet zpátky a přihlížet, jak se mé děti navzájem ničí. Má dcero, existuje zlovolný plán ke zničení velké části lidstva válkou. Tyto války nejsou náhodné. Viděla jsi, jak mnoho je jich všude, v tak mnoha národech? Jsou způsobeny rukou antikrista, který trpělivě čeká na svou chvíli slávy na zemi. Až národy budou na kolenou, tak přijde a vytvoří svůj vlastní falešný a vychytrale vykonstruovaný mír. Bude jen maskou klamu.

Můj trest bude uvolněn a dopadne na národy, které budou mít účast na tomto velkém podvodu s cílem ovládnout svět uchvácením národů. Buď silná, má dcero, neboť tato doba, kdy se země bude otřásat, nebude trvat dlouho. Je ale nutná, aby probudila mé děti.

Ony, mé děti, byly varovány, ale k mému hlasu mají odpor. Mé ubohé děti, které žijí dobré životy a dívají se se zděšením na zlo v jejich světě, musí pochopit, že můj zákrok je nezbytný.

Kdybych nezastavil to, co se právě děje, tak by velká část lidstva byla zničena. Modlete se, aby se mé děti ve vašich zemích modlily za mír. Nikdy se neobávejte hlásat mé Slovo, i když budete pronásledováni. Neboť i jediná duše, která hlasitě potvrdí svou víru, bude stačit na stovky obrácení.

Jděte v pokoji. Nadešel čas pro Mne, Boha Otce, abych dal souhlas k rozlomení pečetí. Jen pak lidé připustí, že jsou bezmocní.

Nemají nad světem kontrolu, protože tak tomu nemůže být.

Jen Stvořitel všeho lidstva má moc nad Satanem a Já nyní uvalím trest na chladná srdce a temné duše, které se mu zavázaly věrností. Nyní začnou poslední fáze očisty.


Bůh Otec


zpět