333. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2012 v 10.55.


DOJDE K VZÁJEMNĚ PROPOJENÝM VÁLEČNÝM KONFLIKTŮM, DO NICHŽ BUDE VTAŽEN IRÁN, IZRAEL, EGYPT A SÝRIE


Má nejvroucněji milovaná dcero,

tvoje oddanost ke Mně je každý den vystavena zkouškám. Tak mnozí se tě snaží zastavit ve tvé práci pro Mne, a přesto se jim to nepodaří, protože ti byla poskytnuta svatá ochrana z nebe. Ti, kdo se pokoušejí způsobit ti bolest, utrpení a špatně s tebou zacházejí, budou potrestáni. Takové jednání nebudu tolerovat.

Nezapomeň, že bylo předpověděno, že nikdo nemůže zastavit oheň Ducha Svatého, jenž se bude z mých nejsvětějších poselství vylévat na celé lidstvo.

Proto tě prosím, aby sis nadále nevšímala překážek, kladených ti do cesty a ignorovala nenávist, která pochází od Satana. Zapleteš-li se s nenávistí, rozšíří se. Nebudeš-li si ji všímat, tak ustane, protože nebude moci najít potravu, kterou potřebuje, aby rostla a kypěla.

Nyní vám chci říct, mé děti, že události předpověděné v Knize Zjevení se ve světě začínají odvíjet. Mé děti se nesmí polekat, protože jejich víra a jejich modlitby pomohou zmírnit následky války, genocidy, hladu a odpadlictví od víry.

Vyvstanou války, které zasáhnou Irán, Izrael, Egypt a Sýrii. Všechny se stanou vzájemně propojené. Také Itálie bude postižena negativním dopadem, ve spojitosti se vzestupem falešného proroka a jeho společníka antikrista.

Modlete se usilovně, aby všechny země nebyly vtaženy do globální struktury moci, která bude kontrolovat vaše peníze. Neboť kdyby se tak stalo, bylo by to pro vás velmi těžké. Modlete se k Bohu Otci, aby mohl odvrátit takové ukrutnosti.

Modlitby za duše ostatních zachrání vaše vlastní duše. To je vše, o co vás prosím, o vaše modlitby. Modlete se také za obrácení ostatních. Má dcero, už nebude trvat dlouho a všechny věci začnou dávat smysl. Vše se zlepší, jakmile po Varování dojde k obrácení. Teď jdi a řekni mým dětem, aby se nikdy nebály hlásat mé Slovo. Budu stát při nich. Budou-li se jim vysmívat, pak si mohou být jisté pravdou mého nejsvětějšího Slova.


Váš milovaný Ježíš


zpět