331. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2012 v 15:30.


MYSLELI JSTE SI, ŽE BYCH SI VÁS AŽ DO SOUDNÉHO DNE NEVŠÍMAL?


Má vroucně milovaná dcero,

jak Já se jen raduji z odpovědi mých následovníků na můj velký dar plnomocných odpustků k úplnému odpuštění hříchů. Ale jak jsem zarmoucen pro ta nevděčná srdce, která můj dar odmítají.

Tyto duše nechápou, že jen Věčný Otec může udělit tento dar plnomocných odpustků.

Není při tom důležité, zda je světu udělen mým svatým vikářem, nebo Mnou, vaším božským Spasitelem. Co však je důležité, že zbývá jen málo času pro záchranu duší lidstva.

Vy, kdo zpochybňujete mé Slovo, vězte, že Já jsem váš božský Spasitel, hovořící k vám z nebe. Nepřipustíte, že Já existuji? Že si přeji vám poslat zprávu v tomto konci časů? Mysleli jste si, že bych si vás nevšímal až do soudného dne? Že bych nepřipravil vaše duše tím, že s vámi budu tímto způsobem komunikovat?

Věříte-li ve Mne, tak musíte věřit i v Boží zásah. A pokud ve Mne nevěříte, pak jste neotevřeli svá srdce. Jak víte, že jsem to Já?

Prosím vás, abyste se posadili a hovořili se Mnou soukromě. Proste Mě o milost Ducha Svatého a Já okamžitě odpovím otevřeným a čistým duším.

Odhoďte svůj krunýř a dovolte Mi, abych vám dal tento mimořádný dar. Vězte, že Mě urážíte, když odmítáte mé dary. Znamená to, že také odmítnete mé milosrdenství? Skloňte své hlavy a proste o odpuštění. Dám vám osvícení o Pravdě, když ke Mně přijdete v pokorné vděčnosti.

Až otevřete oči vůči Pravdě, budou vám téct slzy porozumění a nakonec Mi budete děkovat za můj velký dar odpuštění hříchů.


Váš Božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět