329. Poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30.


JEŽÍŠ UDĚLÍ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ


Toto poselství bylo dáno Marii Božího milosrdenství po hodině a půl, v průběhu eucharistické adorace.


Má vroucně milovaná dcero,

jak se raduji z lásky, jakou Mi ukázali moji drazí následovníci, jejichž láska je tak těsně propojena s mým Nejsvětějším Srdcem.

Těším se z mých věrných dětí, jejichž láska ke Mně Mi přináší takovou radost do mé bolesti. Jsou světlem, které Mi dává sílu, kterou potřebuji k vedení mé armády. Tyto mé vybrané děti jsou přesvědčené, že to byla jen jejich víra, která je přivedla ke Mně. Co si však neuvědomují, že to byl můj Duch Svatý, jenž na ně sestoupil, zvláště na ty s otevřeným srdcem, aby se mohly připojit k mému zbytku církve na zemi.

Oni, moji milovaní následovníci, kteří ukazují poslušnost, rozhodnost vůle a čistou lásku ve svých duších, budou základem, na němž nyní znovu postavím svou církev na zemi. Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti.

Uděluji jim úplné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene, aby mohli šířit obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova, aby se dotýkala srdcí lidí, kamkoliv půjdou.

Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně (24) po sedm následujících dní a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.

O plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů

"Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic.

Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě.

Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého Druhého příchodu na zem.

Uctíváme Tě.

Chválíme Tě.

Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.

Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv. Amen."

Jděte vpřed v pokoji, moji milovaní následovníci a nezapomeňte, že vaše láska ke Mně rozněcuje mé srdce a přináší velkou radost mému Věčnému Otci, mé Blahoslavené Matce, andělům a všem svatým v nebi.

Miluji vás všechny. Očekávám chvíli, kdy obejmu každičkého z vás ve své náruči, abyste našli pokoj, lásku a radost, po kterých jste toužili po celý svůj život na zemi.


Váš milovaný Ježíš KristusKoncem února 2013 rozšířil náš Pán dar této modlitby i pro katolíky. Ti však musí ještě pravidelně chodit ke zpovědi.


zpět