326. Poselství Matky Spásy ze dne 28. ledna 2012 v 21:00.


MODLETE SE Z CELÉHO SRDCE ZA PAPEŽE BENEDIKTA


Mé dítě,

každým dnem Satanova moc slábne, protože Duch Svatý i nadále roztahuje svá křídla nad všemi Božími dětmi. Víra a láska k Bohu vzrůstá všude na světě kvůli modlitbám a zvláštním milostem, které můj Otec, Bůh Nejvyšší, dal mým dětem. Počet obrácení se zvyšuje. Mnoho mých dětí si toho nemusí být vědomo, ale uvidí to, otevřou-li své oči.

Prosím, mé dítě, musíš se z celého srdce modlit za papeže Benedikta. Tolik trpí a v mnoha ohledech je sám ve svém žalu nad odpadlictvím, které vidí jak vně, tak i uvnitř svatého Vatikánu.

Jeho dny ve Svatém stolci byly prodlouženy, a tím bylo odvráceno mnoho spouště, kterou by způsobil Zlý.

Modlitba je, mé děti, jako burácení hromu v nebesích. Děti, vaše modlitby jsou v nebi slyšeny a také vyslyšeny.

Tak je to dobré. Pokračuj v modlitbách modlitební kampaně, které ti byly dány, mé dítě.

Zde je mimořádná modlitba modlitební kampaně (23):

Za bezpečí papeže Benedikta

"Ó, můj Věčný Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a kvůli jeho utrpení, které podstoupil, aby zachránil svět od hříchu, modlím se teď, abys ochránil tvého svatého vikáře, papeže Benedikta, hlavu tvé církve na zemi,

aby také on mohl pomoci zachraňovat tvé děti a všechny tvé posvěcené služebníky z područí Satana a moci jeho padlých andělů, kteří chodí po zemi a kradou duše.

Ó, Otče, ochraňuj tvého papeže, aby tvé děti mohly být vedeny po pravé cestě do tvého Nového ráje na zemi. Amen."


Vaše Nebeská Matka na zemi
Matka Spásy


zpět