325. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2012 v 23:50.


VÝZVA K DUCHOVENSTVU: PŘIPRAVTE MÉ STÁDO NA MŮJ DLOUHO OČEKÁVANÝ PŘÍCHOD NA ZEM


Já jsem váš milovaný Ježíš, Syn Boha Nejvyššího a narozený z Neposkvrněné Panny Marie.

Má vroucně milovaná dcero, nikdy nezapomeň, že když pracuješ pro Mne, budeš pronásledována, neboť lidé slyší neradi pravdu, kterou ti odhaluji v těchto časech konce.

Mé svaté Slovo bylo potlačováno už tak dlouho, ale už tomu tak více nebude. Můj hlas bude slyšet po celém světě. Má láska bude vyjevena v celé mé slávě a člověk bude konečně schopen se sám zbavit okovů zla, které na jeho kotníky položil Satan.

Až pravda pronikne duše mých dětí a přinese jim svobodu, kterou očekávaly už tak dlouho, způsobí to, naneštěstí, rozdělení. Moji milovaní posvěcení služebníci, kněží a veškeré duchovenstvo patřící do svaté katolické církve vězte, že vás všechny miluji.

Tak mnoho vás se s velkorysostí v srdci pro Mne vzdalo svých životů. Nyní budete muset na Mne spoléhat. Musíte se modlit o vedení, abyste ve své víře a ve schopnosti rozlišení zůstávali stále silní. Nikdy, ani na chvíli, Mě nespusťte z očí. Potřebuji vás, abyste připravili mé stádo, aby Mě přivítalo během mého tak dlouho očekávaného Druhého příchodu na zem.

Budete muset vytrvat a nedovolit, aby vás odradili od vaší lásky ke Mně, bez ohledu na to, jakému tlaku budete vystaveni. Vy jste moji opravdoví učedníci a musím vás naléhavě prosit, abyste pozvedli své zbraně a zachránili mou církev. Tato opravdová církev, založená na skále mým milovaným učedníkem Petrem, nikdy nepadne.

Nepřítel si možná myslí, že ji lze zničit, ale to je pošetilá domněnka. Nikdo nemůže zničit a ani nezničí mou církev. Znovu vstane z popela, aby vyhlásila moji slávu, až se vrátím, abych zachránil mé království na zemi. Nesmíte Mě nikdy opustit, svého milovaného Spasitele, nikdy.

Neboť beze Mne není Světlo. Bez Světla není žádná budoucnost. Má dcero, dávám světu v této modlitební kampani tuto modlitbu (22):

Pro katolické duchovenstvo

"Ó můj milovaný Ježíši, zachovej mě při síle a udržuj plamen mé lásky k Tobě v každé chvíli mého dne.

Nikdy nedovol, aby tento plamen lásky k Tobě skomíral nebo uhasl.

Nikdy nedovol, abych ve slabosti podlehl pokušení.

Dej mi milosti, které potřebuji, abych dostál svému povolání, své oddanosti a věrnosti a potvrdil učení ortodoxní katolické církve. Nabízím Ti věrnost navěky.

Zavazuji se k úkolu bojovat ve tvé armádě tak, aby katolická církev mohla znovu povstat ve slávě a přivítat Tě, drahý Ježíši, až se znovu vrátíš. Amen."


Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus
Král všeho lidstva


zpět