320. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2012 v 13:15.


K FALEŠNÉMU PROROKU SE BUDOU CHOVAT JAKO K ŽIVOUCÍMU SVĚTCI. TI, KTEŘÍ MU BUDOU ODPOROVAT, BUDOU POVAŽOVÁNI ZA KACÍŘE.


Má vroucně milovaná dcero,

každému z mých poslů ve světě, které jsem určil, aby šířili mé svaté Slovo, byla dána jiná úloha. Všechny se od sebe liší. Z toho důvodu moji poslové nesmí nikdy vnášet zmatek do jednoho poselství tím, že je budou porovnávat s jiným.

Ty, má dcero, jsi byla vybrána jako sedmý posel, abys mé děti informovala o Pravdě. Už ti bylo dáno hodně mé pravdy, ale mnohem více nyní musí přijít. Až budou odhalena tajemství v nich obsažená, budeš kvůli nim zesměšňována, zakusíš jízlivosti a budou se na tebe dívat jako na blázna.

Tato poselství mají pomoci očistit můj lid, včetně těch, kteří přijali volání, aby Mě následovali, stejně jako duše chladného srdce a těch, v nichž není láska. Bez této očisty, nemůže být země očištěna. Potřebuje, aby byla očištěna, aby byla učiněna hodnou, abych po ní mohl znovu kráčet. Mé děti se musí radovat. Strach není něco, co přichází ode Mne.

Strach pochází od zla. Přesto vám bude odpuštěno a budete ospravedlněni, budete-li se obávat o slepé duše jdoucí v temnotě. Ne proto, že nevidí, ale proto, že se rozhodly, že vidět nebudou. Moje milovaná armádo následovníků, vaší povinností ke Mně je pomoci Mi připravit cestu k mé nadcházející božské vládě na zemi.

Potřebuji vaši pomoc. Potřebuji vaše modlitby. Vaše modlitby oslabí práci antikrista, stejně jako falešného proroka, jenž zaujme místo na Svatém stolci v Římě. Všechny mé děti musí vědět, že Já odpustím všem. Dokonce i ti, kteří se zapletli se satanskými skupinami, o kterých mluvím, mohou být zachráněni od dalšího sestupu dolů k branám pekla.

Pomocí modlitby může být hřích oslaben. Nemusíte jít do bitvy a bojovat se zdviženými pěstmi, všechno, co musíte udělat, je modlit se. Děti, můj Nový ráj je velkolepý. Tak mnoho příprav již bylo ukončeno se stejnými zázraky, jaké byly nabídnuty Adamovi a Evě, kteří je svým hříchem odmítli. Vše je hotovo.

Vy, moji následovníci, budete mít užitek z překrásného Nového ráje na zemi, nad kterým budu panovat. Protože vy, z této generace, jste byli vybráni, abyste se těšili z tohoto ráje, nesmíte se zastavit ve vaší práci pomáhat Mi vzít všechny mé děti se Mnou do mého nádherného království. Mé děti, buďte si však vědomy toho, že falešný prorok dokáže, abyste uvěřily, že on také vás připravuje pro podobné místo v ráji.

Jeho lži okouzlí naivní skupinu katolických následovníků. Bude mít úžasné a milující vnější charisma a všechny mé děti v katolické církvi budou zmateny.

Jeden jeho povahový rys, na který byste měli dávat pozor, je jeho pýcha a arogance, skrytá za zevnějškem falešné pokory. Mé děti budou tak poblouzněné, že si budou myslet, že je mimořádnou a čistou duší.

Budou se k němu chovat jako k žijícímu světci. Ani jediné slovo z jeho úst nebude zpochybněno. Bude se také zdát, že má nadpřirozené schopnosti a lidé budou okamžitě věřit, že může konat zázraky. Kdokoliv se postaví proti němu, bude kritizován a považován za kacíře. Všechny takové duše obviněné z kacířství budou vypuzeny a zbaveny práv.

Všechna pravda vztahující se k mému učení bude překroucena. Všechno bude lež. Pomalu a zprvu skrytě se rozvine pronásledování. Moji praví posvěcení služebníci budou muset sloužit mše potají a v mnoha případech ne v katolických kostelech. Budou muset sloužit mše v útulcích. Děti, až se to stane, nesmíte ztrácet naději. Bude to trvat jen krátký čas.

Jen se modlete za duše, které ve svém závazku k falešnému proroku zapomenou na Nejsvětější Trojici, která je základem, na němž je postavena katolická církev.

Má dcero, mnohá náboženství uctívají jen jednu entitu Nejsvětější Trojice. Některá ctí Otce, jiná Syna, ale všechny jsou jedno. Je pouze jeden pravý Bůh. To je Otec, Syn a Duch Svatý, tři rozdílné osoby, všechny v jediné božské podstatě. Všem náboženstvím bude brzy dána Pravda a mnohá přijmou toto svaté tajemství.

Následujte Mě na cestu spásy, protože vy, moji následovníci, máte před sebou nádhernou budoucnost, ale musíte zůstat silní. Vy jste ta vyvolená generace pro můj Nový ráj na zemi. Neodmítejte tento nádherný dar života ve vší jeho nádheře. Ani jediné duši nebude nic chybět. Můj Nový ráj na zemi bude érou pokoje a štěstí bez hříchu.

To je Boží vůle mého Otce a byla jeho slibem lidstvu již od samého počátku. Děti, buďte plné radosti a šťastné, neboť se máte na mnoho těšit.

Zkoušky, které jsou před vámi, vyblednou do bezvýznamnosti, až uvidíte nádherné království, které vás očekává.

Miluji vás, děti. Já vím, že Mě milujete. Proto vás prosím, abyste ukázaly lásku těm, kteří jsou slepí k mému Duchu Svatému. Modlete se za ně při každé příležitosti, aby znovu uviděli pravdu mého slibu, který jsem dal lidstvu, když jsem zemřel, abych vám zajistil věčnou spásu.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel všeho lidstva


zpět