319. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2012 v 20:15.


ZAPEČETĚNÁ KNIHA PRAVDY BUDE OTEVŘENA V PŘÍPRAVĚ NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD


Má vroucně milovaná dcero,

není třeba, aby ses starala o to, co si lidé myslí. Názory lidí nejsou nic ve srovnání s mými svatými Slovy, která ti dávám.

Mé Slovo je na prvním místě. Žádné jiné názory na mé Slovo by se tě neměly týkat. Čas pro Mne, má dcero, abych zachránil lidstvo, se již velmi krátí. Od tebe, má dcero, se bude teď tak mnoho a tak rychle očekávat, že nebudeš schopná držet dech.

Je mnoho odhalení, která ti nyní budou sdělována, aby mé děti věděly, jak se náležitě připravit. Kdybys dovolila takovým rozptýlením, jakým jsou názory, nebo stanoviska lidí, ti ubírat čas, tak by tě to odvedlo od práce, která je opravdu důležitá.

Dovol Mi, má dcero, abych tě teď naplnil láskou a útěchou. Varování je už velmi blízko. Jakmile mé paprsky milosrdenství obklopí celý svět, každý, kdo ve Mne věří, se bude kát.

Ti, kteří kritizují má poselství, která ti dávám, a kteří Mě milují, se vrátí k mému Nejsvětějšímu Srdci s láskou a radostí ve svých duších.

Sotva se Varování uskuteční, stane se jistý počet událostí. Antikrist se svou skupinou, i když bude oslaben globálním vyznáním hříchů, začne plánovat uchvácení mé svaté církve zevnitř.

Má armáda zaujme své postavení a začne bojovat, aby zachránila svatou katolickou církev od zkázy. Oni, falešný prorok a jeho následovníci nezvítězí, má dcero, ale jak Já pláču zármutkem pro mé posvěcené služebníky, kteří odpadnou. Budou tak oklamáni, že si budou myslet, že následují pravověrnou katolickou církev. Ve skutečnosti budou na jedné straně s falešným prorokem, jenž bude vládnout nad mým Svatým stolcem s pýchou a pohrdáním ve svém srdci.

Ty, má dcero, musíš požádat mé děti, aby se usilovně modlily, aby zmírnily tuto ohavnost. Potřebuji modlitby k záchraně duší mých nebohých svedených kněží, biskupů a kardinálů, kteří se stali slepí vůči Pravdě. Petrův Svatý stolec bude znesvěcen padlými anděly Satana, spolčenými s antikristem a jeho různými organizacemi. Ti všichni jsou, má dcero, zplozenci Satana.

Já vím, že je to děsivé, ale nebude to trvat dlouho. Modlitby – ve velkém počtu – zmírní tyto události a pomohou je odvrátit. Děti, jste-li katolíky, připravte nyní své duše tím, že půjdete ke zpovědi, a tak rychle, jak jen můžete. V ostatních případech vás naléhavě prosím, abyste s čistým srdcem hledali odpuštění za své hříchy.

To zmírní vaši bolest pokání při Varování. Poté se musíte modlit za pokoj na zemi. Přípravy na můj Druhý příchod začnou ihned potom, co se Varování uskuteční.

Zapečetěná Kniha Pravdy bude otevřena a tajemství budou odhalena skrze tebe, má dcero, aby je uviděl celý svět. Má Kniha Pravdy bude dána světu, aby se vaše duše očistily v jednotě se Mnou. Jen pak budete připraveni vejít se Mnou do éry Boží vůle mého Otce, éry pokoje, mého Nového ráje na zemi.Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět