316. Poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2012 v 14:00.


POSVĚCENÍ SLUŽEBNÍCI BUDOU PŘIVEDENI K FALEŠNÉMU PROROKU


Má nejvroucněji milovaná dcero,

přišel čas říci světu, aby připravil své duše na můj návrat na zem, jak bylo předpověděno. Můj lid povstane a přivítá Mě, až přijdu znovu, tentokrát proto, abych si vyžádal svůj právoplatný trůn, jako Král lidstva.

Vy, kteří poznáte můj hlas, Mi musíte zcela důvěřovat. Navedu vás na cestu Pravdy, aby každý z vás se stal hoden vstoupit do Nového ráje na zemi. Odmítněte hlas temnoty, který vás při každé příležitosti oslepí a pokusí se vás ode Mne odvrátit.

Já jsem váš milovaný Spasitel, jenž zemřel na kříži krutou smrtí. Přesto mé utrpení bude pokračovat, dokud nepřivedu do bezpečí zbytek mé církve na zemi. Přicházím, abych vás ještě jednou zachránil. Dovolte Mi, abych to udělal bez překážek. Tak mnoho z vás se tváří, že neslyší mé prosby k lidstvu, aby připravilo své duše na tuto nádhernou éru pokoje. Cožpak nevíte, že vás miluji?

Je to právě kvůli této soucitné lásce, kterou chovám ke každému z vás, že vás přicházím nejen varovat, ale i pomoci vám připravit se na tento veliký okamžik.

Uvědomuji si, že ti, kdo Mě milují, zejména moji posvěcení služebníci, jsou velmi ostražití, pokud jde o falešné proroky, kteří se mohou objevit. To je velmi důležité. Přijďte teď a poproste Mě, abych vás naplnil Duchem Svatým, aby vám Pravda mohla být, a také byla odhalena.

Pokud byste se na Mne neobrátili, pak neporozumíte tomu, co od vás očekávám. Přijďte ke Mně. Poslyšte Mě teď. Vaše utrpení bude těžké, neboť Satan vás nenechá ani chvíli na pokoji.

On ví, že Já se dávám poznat nejen skrze Marii, mého proroka času konce, ale také skrze mnoho jiných duší. Tyto mé duše, vyvolené k tomu, aby byly posly času konce, budou právě ty, kterým budou kladeny největší překážky mými posvěcenými služebníky.

Naneštěstí budete místo toho vedeni podvodníkem k falešnému proroku a jeho přisluhovačům, kteří budou všude chrlit lži a nepravdy.

Těm, kdo jsou rychlí v odsuzování mých poslů, pravím toto: Buďte velmi opatrní. Vy, moji posvěcení služebníci, budete hlavním cílem podvodníka. Bude to vaše mysl, která bude jako první odvrácena jinam. Neboť když se obrátíte ke Mně, vašemu božskému Spasiteli zády, tak povedete můj lid špatným směrem.

Nevědomky jim zabráníte, aby uslyšeli Pravdu z mých božských úst. Vyhladovíte moje děti, když jim odepřete potravu, nezbytnou k jejich duchovnímu růstu.

Vězte nyní, že časy konce jsou již u vás. Nepromarněte čas, který vám zbývá tím, že budete žít v prázdnotě lží a zmatku. Bitva již začala a můj zbytek církve bude zachráněn, když budete kráčet se Mnou do mého nádherného, nového panství.

Modlete se, aby ani jediná duše nezůstala pozadu. Modlete se také, moji svatí služebníci, abyste nebyli zodpovědní za to, že odvedete mé děti od Pravdy, od světla a od spásy, která je jejich právem. Následujte Mě teď a pomozte Mi zachránit duše.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět