315. Poselství Boha Otce ze dne 16. ledna 2012 v 13:20.


POSLEDNÍ POSEL, ABY OZNÁMIL DRUHÝ PŘÍCHOD


Má dcero,

když posílám do světa proroky, tak to budou obvykle takoví lidé, u kterých bys to očekávala nejméně. Nikdy je nenajdeš na nejvyšších stupních mé církve. Ani to nebudou navenek mimořádně svaté duše.

V mnoha případech nebudou hodni tohoto zvláštního daru. Přesto si vybírám nedokonalé duše s nezvyklým, ale jednoduchým během života, abych je mohl formovat v taková stvoření, jaká si přeji Já.

Moji proroci posledních časů nejsou jiní. Nebudou přijímáni snadno. Tak jako na počátku, když jsem poprvé vyslal mé proroky, aby připravili lidstvo na příchod mého Syna, Ježíše Krista, Mesiáše, bylo pro ně těžké, aby jejich hlas byl slyšen.

Ani hlasům mých pravých poslů času konce nebude na začátku jejich mise nasloucháno. Přesto budou časem přijati. Neboť to bude můj hlas, jenž se stane lehce rozeznatelný.

Ty, má dcero, jsi posledním poslem, který byl vyslán, aby ohlašoval návrat mého milovaného Syna, Ježíše Krista, kvůli jeho tolik očekávanému Druhému příchodu.

Vzbuzuje to u tebe úzkost a občas je to velmi těžké, aby ses s tím vyrovnala. Přesto je to pravda. Tato práce, ve které ti budou dávána Boží poselství, abys připravila zbytek mé církve na můj Druhý příchod, bude těžká. Zatímco úděl duší, které jsem až dosud vybral a vytřídil, a se kterými budu i nadále komunikovat pro dobro lidstva, bude lehčí.

Tvůj osud bude těžký až do krajnosti a budeš kvůli tomu pronásledována. Já ti žehnám každou milostí z mého nebeského království.

Půjdeš vpřed jako vybraný nástroj sdělovat světu mé Nejsvětější Slovo. Tato práce bude vždy ochraňována.

Ano, bude na tebe útočeno skoro denně, ale věz toto: Kdyby tato práce nebyla tak důležitá, myslíš, že by mohla uniknout pozornosti Satana a jeho legii padlých andělů?

Oni, má dcero, zamořili zem a vkradli se, v mnoha případech nepozorovaně, do srdce a duší mnoha mých dětí.

Svatá stezka tvé práce a tebe, posledního posla vyslaného na zem, aby pomohla lidstvu vymanit se z posledního sevření Satana, byla předpověděna v Písmu svatém.

Svět očekával tyto instrukce dané mým svatým příkazem. Mnoho falešných proroků se pokusí pomocí rozšiřování lží a zmatku zastavit toto mé svaté Slovo. Tato poselství budou zpochybňována a zkoumána mou církví, zda v nich nejsou chyby. Přesto sdělují jen pravdu.

Mnoho Pravdy, ignorované mými církvemi během staletí, se znovu objeví. Děti, bude vám odhaleno více skutečností, pokud jde o pravdu vašeho věčného života.

Má dcero, tato práce vyvolá bouři nevole. Budeš poplivána, zesměšňována, bude na tebe pohlíženo s despektem a budou ti kladeny překážky všemi představitelnými způsoby.

Vy, kteří se nemůžete smířit s pravdou, dávanou poslednímu proroku času konce, slyšte teď moji prosbu:

Musíte Mě prosit o dar Ducha Svatého ještě dříve, než otevřete své uši, abyste uslyšeli můj hlas, pokud jde o pravdu mého svatého Slova a pokyny, které vám všem dám, abyste mohli mít věčný život.

Má slova budou podána jednoduše, aby každý muž, žena a dítě mohli následovat mé svaté Slovo. Musíte ale vědět toto: I když skrze má slova bude vyzařovat mnoho lásky a Světla, bude tam také dech božské autority, kterou nebudete moci ignorovat.

Takto budete vědět, že jsem to Já, váš Bůh, váš Věčný Otec, kdo mluví. Má láska pronikne vaše duše a pozvedne vaše srdce do jednoty s mým.

Všechny přípravy jsou hotovy. Po Velkém milosrdenství mého Syna bude vymezen čas, aby se svět připravil na jeho Druhý příchod.

Ano, děti. Nyní konám přípravy, abych zachránil mé děti z temnoty. Mé děti, znovu si vyžádám své stvoření a vezmu vás do vašeho právoplatného domova, do vašeho dědictví. Do Nového ráje.

Buďte trpělivé, mé děti. Nezapomeňte, že vás miluji. Důvěřujte Mi a mému svatému Slovu, které jsem vám dal prostřednictvím mého proroka času konce – Marie Božího milosrdenství.


Váš Věčný Otec
Bůh Nejvyšší
Stvořitel všech věcí


zpět