311. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2012 v 15:30.


MODLETE SE ZA DUŠE VE SMRTELNÉM HŘÍCHU, KTERÉ NEMUSÍ DOSTAT PŘÍLEŽITOST K VYKOUPENÍ


Má vroucně milovaná dcero,

je třeba, aby se teď každý z vás celým srdcem modlil za duše, které nemusí přežít šok, až zažijí Varování a mé velké milosrdenství.

Některé z těchto ubohých duší ve smrtelném hříchu nemusí dostat příležitost k vyhledání vykoupení a tak prosím, zajistěte, aby za takové duše byly obětovány vaše modlitby.

Je naléhavě zapotřebí, abyste se modlili za tyto duše v temnotě. Jsou ve své zkaženosti tak odhodlané zničit lidstvo měnovou, nebo jinou kontrolou, že Varování pocítí jako hrozný šok.

Potřebuji, aby jim byla dána příležitost k pokání, ale mnohé Mi budou odporovat. Prosím, modlete se za tyto mučené duše. Nakonec bych rád požádal všechny mé následovníky, aby se při každé příležitosti modlili růženec Božího milosrdenství, protože čas mého Velkého varování se nyní přibližuje.

Všem věřícím, kteří odmítají připustit, že jsem to Já, Ježíš Kristus, jejich Spasitel, kdo mluví prostřednictvím těchto poselství, musím teď říct toto: Nebuďte jako ty ubohé duše, které žily v čase proroka Noe a které se mu posmívaly.

Otevřete svou mysl a odevzdejte velkodušně váš čas modlitbě. To je vše, o co vás v tomto čase prosím. Vy, mé děti, budete plakat slzami výčitek, až si uvědomíte svou chybu. A ano, Já vám odpustím, přestože jste Mi velmi ublížily.

Vaše urážky Mě zranily. Vaše posměšky jsou jak nůž, jenž rozřezává moje nitro, a při tom si myslíte, že Mě znáte, ale není tomu tak. Vaše mysl je uzavřená mému pravému hlasu, který je jako hlas volajícího na poušti. Vaše povznešenost Mě uráží. Musíte přijmout skutečnost, že nyní je plánována cesta pro můj Druhý příchod.

Možná, že Mě nyní neposloucháte, když vás naléhavě prosím, abyste se modlili za duše, které by jinak byly pro Mne ztraceny. Ale nakonec slyšet budete, až po této velké události Varování vám bude vše dokázáno.

Neboť pak budu od vás očekávat, že Mě budete následovat a vytvoříte zbytek mé církve. Potom se všichni sjednotíme, abychom zdvihli zanechané ostatky, až půjdeme do mého Nového ráje.


Váš milovaný Ježíš Kristus
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva


zpět