310. Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00.


NEJVĚTŠÍ OHAVNOST OD DOBY HOLOCAUSTU JE OSNO-
VÁNA PROTI ŽIDŮM


Má vroucně milovaná dcero,

pozoruj nyní, jak globální moc vyvíjí úsilí, které není ze světla, které se pokouší organizovat kampaň proti mému lidu.

Týká se to křesťanů a mého vyvoleného židovského národa.

Tajně jsou připravovány ničemné plány k vymýcení křesťanských zvyků a obyčejů lstivým, ale sotva patrným způsobem. Začne to změnami v ústavách zemí všude v západním světě.

Každý pokus bude učiněn ke vznášení podlých nároků vůči mým křesťanským církvím. Moji posvěcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají můj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý plášť tolerance. Mé děti, vaše víra bude podrobena takové zkoušce jako nikdy dříve.

Jakýkoliv pokus veřejně hlásat křesťanství a mé jméno bude potlačen. Na jeho místě se objeví prázdné učení, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto učení je dobrá a správná náhrada za Pravdu, když ve skutečnosti to bude lež.

Tato zlá skupina je tak mocná, že jen velmi málo lidí ví, že existuje. Přesto její příslušníci jsou všude a tahají za nitky.

Mé děti jsou jako loutky. Můj vyvolený lid, židé, budou muset znovu čelit strašné perzekuci. Plány k jejich zničení jsou v běhu.

Ti, o nichž si myslí, že jsou jejich přátelé, jsou jejich nepřátelé. Budou trpět takovou nouzí a strádáním, že vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo za Izrael. Největší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti mému lidu.

Modlete se, modlete se, aby těmto skupinám antikrista bylo zabráněno uskutečnit tyto ďábelské činy. Tyto temné duše potřebují vaše modlitby, aby během Varování rozpoznaly své zločiny. Modlete se, aby složily své zbraně a prosily o mé milosrdenství. Když to udělají, pak války a neklid v Izraeli mohou být zmírněny.

Mnoho proroctví se nyní odhalí před vašima očima. Těm, kteří jsou slepí k mým slibům, musí být dáno světlo mého milosrdenství, aby znovu prozřeli. Děti, nenechejte se zmást. To, co se vnějškově zdá dobré, není vždy takové, jak vypadá. Mírové sbory, z nichž mnoho je tvořeno nevinnými pěšáky, jsou obelhávány.

Nikdy nemějte strach, neboť mé milosrdenství bude mít důležitý vliv na tuto sektu, která spřádá plány proti mé církvi už po staletí.

Oni nemohou vyhrát a nevyhrají. Ale způsobí obrovský teror, pokud modlitby neoslabí jejich neblahý, rozhodující vliv. Modlete se v nové modlitbě modlitební kampaně (18), abyste zastavili antikrista a jeho skupinu, o které mluvím.

O pomoc zastavit antikrista

"Ó, drahý Ježíši, zachraň svět před antikristem, uchraň nás od krutých nástrah Satana, zachraň poslední zbytky tvé církve od zla.

Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potřebují, aby nás hájily před válkami a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda teroristů. Amen."Váš milovaný Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva


zpět