309. Poselství Matky Spásy ze dne 10. ledna 2012 v 20:30.


TAK MNOHO DUŠÍ SE ROZHODLO NEVŠÍMAT SI ZNAMENÍ, KTERÁ PŘINÁŠÍM


Mé dítě,

musíš povědět světu o důležitosti modliteb v tomto čase. Mé děti trpí všude, v každé zemi. Je důležité, aby se Boží děti v tomto čase sjednotily, aby temnota byla konečně ze země odstraněna.

Jak pláču zármutkem, když se duše rozhodly nevšímat si mých návštěv u vizionářů na zemi. Tak mnoho z nich si vybralo ignorovat znamení, která dávám, abych zajistila, že víra bude moci být obnovena. Tak chladná jsou jejich srdce, včetně srdcí kněží a duchovenstva, kteří jsou slepí k Pravdě, takže hodně času bylo promarněno.

Kdyby jen otevřeli srdce poselstvím, která jsem dala světu, tak by více duší dostalo potravu, kterou potřebují.

Toto jsou poslední dny, kdy musíte dávat pozor na má povzbuzující slova.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby hlas mého Syna byl slyšen tak, jak bylo zamýšleno. Myslely jste si snad, děti, že by lidstvo nepřipravil na své velké milosrdenství? Právě jím má v úmyslu dosáhnout obrácení tak mnoha duší, kolik je jen možné.

Jeho plány jsou hotovy, s jedinou výjimkou – potřebuje ještě více modliteb, neboť bez těchto modliteb budou duše vydány na pospas mistru klamu. Mé dítě, můj Syn již brzy přinese tak potřebnou úlevu svým milovaným dětem.

Ve svém milosrdenství nyní také připraví svět na svůj Druhý příchod. Modlete se, aby všichni, kdo věří v mého Syna, otevřeli svá srdce k pravdě jeho svatých poselství.

Budou-li naslouchat a řídit se jeho pokyny, tak všechno bude dobré.

Budou-li ignorovat Varování, které dostanou z čisté lásky, potom zabrání také ostatním v příležitosti ke spáse. Snažně prosím, aby duše projevily šlechetnost a zavázaly se věrností mému milovanému Synovi tím, že s Ním budou kráčet do jeho nádherného království v Novém ráji.

Poslové byli vysláni na nějaký čas do světa, aby pomohli připravit svět na tuto velkou událost. Poslední etapy jsou již zde. Slyšte nyní hlas mého Syna, když s vámi mluví. Neodmítejte Ho.Vaše milující Matka
Královna Nebes


zpět