306. Poselství Boha Otce ze dne 8. ledna 2012 v 14:04.


VY, MÉ MILOVANÉ DĚTI, MÁTE PŘED SEBOU NÁDHERNOU BUDOUCNOST


Já jsem Král veškerého stvoření. Jsem Alfa a Omega. Celé lidstvo bude uctívat Mě, Boha Otce, Stvořitele a Nejvyššího Krále.

Má nejdražší dcero, chvíle, kdy lidstvo bude uctívat Mě, svého Nebeského Otce v celé mé slávě, se konečně velmi přiblížila. Modlitby mých milovaných dětí, mých pokorných služebníků, zachraňují duše a velkou část lidstva před silami temnoty, která pokrývá zemi.

Hle, říkám všem mým pokorným následovníkům a těm, kdo věří ve Mne, Stvořitele celého lidstva, sjednoťte se. Musíte se sjednotit v jedinou sílu, abyste Mě, vašeho Otce uctívali.

Modlete se nyní v jednotě za celosvětové obrácení. Duch Svatý byl 10. května 2011 Mnou vylit na celý svět. Už tehdy svolilo tak mnoho dobrých duší hlásat mé Slovo.

Nyní, když Satanova síla ochabuje, zaútočí na tolik duší, na kolik jen bude moci. Nejhoršími útoky budou postiženy mé církve a všichni, kteří uctívají Mě, svého Nebeského Otce.

Víra mé církve bude dále slábnout, ale víra těch, kteří se sklání přede Mnou, zasáhne mysl dobrých křesťanů všude na světě a přivede je blíže ke Mně.

Mezi mými dětmi vyvstává mnoho zmatku. Vy, kdo jste odváděni od modliteb ke Mně, Bohu Nejvyššímu, poslyšte nyní moji prosbu, kterou mám k lidstvu.

Nedovolte nikdy nikomu, aby vás odváděl od pravdy mého svatého Slova, daného lidstvu, aby zachraňovalo duše.

Nikdy nikomu nedovolte, aby vás odrazoval od modliteb za ubohé zmučené duše, které byly polapeny Satanem. Děti, sjednoťte se jako jeden a naposledy se modlete za milosrdenství. Vaše modlitby Mi poskytnou pomoc, požadovanou k záchraně většiny lidstva.

Ty, má dcero, jsi prorokem času konce, jenž bude trpět nejvíce. Kvůli této misi dostaneš poslední poselství tohoto druhu pro svět a budeš prvořadým cílem Satana a jeho přisluhovačů.

Nyní je mnoho proroků, kterým bylo dáno svaté poslání určené Mnou, aby pomohlo vést lidstvo. Potom, co se tvá mise ukončí, nepošlu nikoho dalšího, aby sděloval má poselství, protože svět, jak víš, bude navždy změněn.

Jako prorok času konce, bude tvůj hlas věřícími nejdříve odmítnut. Budou se proti těmto Božím poselstvím stavět tak útočně, má dcero, že tě to zarazí a vyděsí.

Satan zaútočí na tyto ubohé svaté duše, aby zranil Mě. On už oslepil srdce věřících vůči Pravdě. Překroutí pravdu v myslích těch, kdo vzdávají hold Mně, svému Nebeskému Otci a mému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Avšak radujte se, protože již bylo dosaženo mnoho obrácení pomocí jiných vizionářů a proroků ve světě. V důsledku jejich práce již bylo odvráceno tak mnoho katastrofických událostí. Nicméně jistý počet trestů bude postihovat lidstvo, aby národy byly očištěny.

Má dcero, moc hada bude rozdrcena, a to již brzy. Proto se mé děti nesmí bát budoucnosti. Vy, mé milované děti, máte před sebou nádhernou budoucnost. Vše, co je třeba dělat, je modlit se za své bratry a sestry a zcela Mi důvěřovat.

A i když Varování, které přijde brzy a neočekávaně, zachrání mnohé duše, je ještě zapotřebí hodně modliteb. Modlitby, o které vás nyní prosím, jsou zejména za mladé duše v každé části světa.

Jsou to děti, chycené do pasti podlými lžemi, jichž se dopustil Satan. Jsou to děti, které tráví mnoho času v umělých světech a uctíváním falešných idolů. Ony potřebují vaše modlitby nejvíce. Sjednoťte se, děti. Dejte vaše rozdíly stranou. Setřeste váš plášť pýchy. Padněte na kolena v lásce a pokoře a proste Mě o milosti, které potřebujete. Tyto milosti zaplaví vaši duši Duchem Svatým. Jen pak budou vaše modlitby slyšeny a vyslyšeny.


Váš milovaný Nebeský Otec
Bůh Nejvyšší


zpět