305. Poselství Ježíše ze dne 7. ledna 2012 v 15:40.


KDYŽ SOUDÍTE A PROKLÍNÁTE JINÉ V MÉM JMÉNU, PLIVÁTE MI DO TVÁŘE


Má vroucně milovaná dcero,

zatímco moji následovníci nepřestávají vést mezi sebou spory o pravosti těchto mých svatých poselství světu, stále více duší se ode Mne odděluje.

Vám, kdo říkáte, že Mě znáte, pravím – buďte si jisti, že vaši lásku ke Mně musíte dokázat. Nestačí říkat, že Mě milujete. Nejdříve musíte milovat svého bližního. Jak milovat vaše bližní? Tak, že s nimi jednáte s láskou a úctou a je jedno, jak vás urážejí.

Běda vám, kdo pomlouváte jiného v mém jménu. Pak jste pro Mne ztraceni. Plivete Mi do tváře, když bez pokory v srdci soudíte a proklínáte jiného v mém jménu.

Nezapomeňte, že Mě nezastupujete, když pomlouváte a veřejně ukazujete nenávist k jiným. Přesto mnozí z těch, kteří sami sebe vydávají za mé svaté apoštoly, padají do této pasti, kterou na ně políčil Satan, aby je přivedl k pádu.

Jděte pryč, říkám. Modlete se za odpuštění. Uděláte daleko lépe, když strávíte více času v modlitbě za spásu svých bratrů a sester.

Ach, jak bych si přál, aby ti následovníci, kteří říkají, že přicházejí v mém jménu, se chovali tak, jak jsem je učil. Jak zraňují nebohé duše, které vynakládají všechny své síly, aby zůstaly pokorné v mých očích.

Velice potřebujete schopnost rozlišování, pokud jde o tato svatá poselství z mých Božích úst, posledních svého druhu v těchto časech konce.

Nikdy nevytvářejte své vlastní názory založené na nedostatečném porozumění mého učení a toho, kdo jsem. Já jsem především Bůh milosrdenství, dříve než přijdu jako soudce.

Já miluji všechny z vás, ale trpím stejnou bolestí, jakou jsem v mé době zakoušel v zahradě Getsemanské. Nikdy nebudu mít klid, dokud vás nezachráním od Zlého.

Jestli někdo říká, že Já netrpím, ten Mě nezná. Jestli si někdo myslí, že mu byla dána pravomoc soudit jiné v mém jménu, ten Mě opravdově nemiluje. Místo toho miluje sebe a je plný pýchy.

Hrozí-li někdo prstem jiným, aby je zastrašováním nutil k víře ve Mne, ten také neporozuměl mému učení lásky, pokory a trpělivosti.

Mnoho dobře smýšlejících křesťanů věří, že jejich úlohou je analyzovat a znovu posuzovat mé učení. Přesto mnohé z jejich analýz jsou založeny na lidském a logickém uvažování, které má malou důležitost v mém království.

Když vás naléhavě prosím, abyste se stali malými v mých očích, tak tím míním, že byste měli být jako dítě, které se neptá. Jako dítě, které zcela důvěřuje svému otci, bez strachu ve svém srdci.

Dokud se nestanete malými v mých očích, nejste způsobilí mluvit v mém jménu.

Jen tehdy, až najdete pokoru, jakou hledám, jen pak Mi můžete pomoci zachraňovat duše.


Váš učitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus


zpět