303. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2012 v 18:15.


JIŽ VELMI BRZY SE NECHÁM POZNAT


Má dcero,

již velmi brzy se nechám poznat.

Přípravy jsou hotovy, ale potřebuji více modliteb za ty, kteří zemřou bídnou smrtí během Varování ve stavu smrtelného hříchu.

Naléhavě žádám mé následovníky – modlete se, modlete se, modlete se za jejich ubohé duše.

Miluji vás, moji milovaní následovníci. Jak se jen raduji z lásky a čistoty srdcí, které vidím mezi vámi. Přinášíte Mi tolik útěchy a mírníte mé utrpení. Vaše oddanost je jako balzám na mé hnisající rány.

Ve světě, kde je Mnou pohrdáno a kde jsem tak mnohými odmítán, je to právě vaše věrnost, moji milovaní následovníci, která Mi přináší velkou radost.

Mé utrpení plyne z úrovně bezbožnosti ve světě. Ve světě, jenž uctívá ctižádost, oslavování sebe sama a falešné idoly.

Mé jméno není považováno za důležité. Můj hlas už není slyšen ve hřmotu hlasů posedlých sebou samými.

Jak hlasitě křičí a vychloubají se svými světskými zisky. Avšak je to šeptání mých milovaných následovníků, které Mi dovoluje mluvit tak, aby můj hlas byl slyšen.

Vy, moji následovníci, jste nyní v takové jednotě se Mnou, která vás překvapí.

Jdi, má dcero, a řekni mým milovaným následovníkům, že je miluji a že mé milosti je udělají dost silné k tomu, aby hlásaly mé svaté Slovo světu, který potřebuje slyšet Pravdu, aby duše mohly být zachráněny.Váš milovaný Ježíš


zpět