302. Poselství Boha Otce ze dne 3. ledna 2012 v 15.30.


VÝSLEDKEM TĚCHTO POSELSTVÍ BUDE OBRÁCENÍ DVOU MILIARD DUŠÍ


Má dcero,

dar dnešní vize, kde jsem ti odhalil tvář mého Syna a Mne, tvého milovaného Nebeského Otce, je výjimečný.

Jsi požehnaná, že ti byl dán tento mimořádný dar z nebes. Bylo to nutné, aby tě udělalo silnější. Tvé utrpení nyní poleví a ty se staneš mnohem silnější než dříve.

Nikdy se neboj této práce, neboť teď už musíš vědět, že všechna moc na zemi je v mých božských rukou. Nikdo nemá moc nad Otcem. Dokonce ani mistr klamu nemůže ovlivnit, nebo změnit můj nebeský plán pro lidstvo.

Nebesa se radují z obrácení, k nimž dojde následkem těchto mých poselství světu. Více než dvě miliardy duší budou nyní obráceny jako přímý výsledek těchto Božích poselství.

Nikdo nezastaví tuto práci. Mohou se snažit, ale bude to marné.

Moje Boží ochrana pokrývá všechny duše, které hlásají pravdu věčné spásy.

Děti, nikdy se nevzdávejte a je jedno, jak těžké se stává vaše utrpení. Nikdy nezapomeňte, že utrpení vás přivádí blíže k mému nebeskému království.

Vy, mé děti, se už brzy budete radovat, až pocítíte milosti vylévané na vás mým Synem.

Zůstávejte ve střehu. Setrvávejte v modlitbách za všechny duše a nikdy, ani na minutu nepochybujte, že jsem to Já, váš Věčný Otec, kdo vám těmito poselstvími přináší pokoj mysli, těla a duše.

Zacházejte s těmito poselstvími jako s posvátnými. Ona jsou a vždy budou v souladu s mým Slovem, které bylo dáno člověku od počátku času. Ve vaší duši roznítí plamen, kterého si nebudete moci nevšimnout.

Uvolněte se, a dovolte mému Duchu, aby k vám přišel. Jen pak se mohu dotknout vaší duše, aby jiskra poznání zapálila vaše srdce.

Volám vás, abyste přiběhli ke Mně, abych vás mohl obejmout tak, jak to může udělat jen Otec.

Nechejte Mi nabídnout vám moji ochranu a milosti, které vás dost udělají dost silné k boji v mé armádě proti zlu ve vašem světě.

Moje armáda vám přinese pokoj, po kterém toužíte, a lásku, kterou potřebujete, abyste uhasili vaši žízeň.

Jděte v pokoji, děti, s vědomím, že Pravda je obsažená v těchto poselstvích, která jsem schválil pro celý svět.

Jste-li čistého a pokorného srdce, rozpoznáte moji lásku. Staňte se v mých očích malí, jako děti. Jen pak vás pozvednu jako anděla do mé hierarchie, až uzraje čas.

Jděte v pokoji. Položte svou unavenou hlavu na má ramena a Já vám dám posilu a útěchu, po kterých tak toužíte.

Miluji vás děti. Každičké z vás.

Raduji se, neboť až nadejde čas ke sjednocení naší svaté rodiny, celá nebesa budou zpívat ve chvále a slávě navěky.


Bůh Otec


(Poznámka:

Odkaz na 2 miliardy duší – Marie Božího milosrdenství si přeje, aby bylo známo, že v jednom dřívějším soukromém sdělení Boha Otce, jí bylo řečeno, že "Dvě miliardy duší, které by jinak byly ztraceny, budou díky těmto poselstvím zachráněny. Mnozí lidí si toto poselství vyložili tak, že to znamená, že jen dvě miliardy lidí na světě budou zachráněny, což není správné. Bude jich mnohem víc. Tyto dvě miliardy jsou navíc).


zpět