301. Poselství Matky Spásy ze dne 2. ledna 2012 v 12.00.


ČAS VÍTĚZSTVÍ MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE NENÍ DALEKO


Mé dítě,

čas vítězství mého Neposkvrněného Srdce není daleko.

Jak Satanova moc slábne, stává se krutějším ve své honbě za dušemi.

Dokonce i silné duše shledají toto období těžké, až jejich víra bude testována do krajnosti.

Mé dítě, až víra mých dětí bude zkoušena takto krutým způsobem, pak nesmí ztrácet odvahu, ale zůstat ostražité. Musí si stále uchovat čisté srdce.

Musí také zachovat mlčení, pocítí-li závist v duši. Závist a žárlivost vedou k nenávisti. Závist mezi vybranými dušemi se nyní stupňuje, dokonce i mezi těmi, které milují mého Syna.

Děti, nikdy nesmíte podlehnout tomuto pokušení, které vám do srdce vložil Zlý.

Žárlivost všech vizionářů a svatých poslů ve světě, tak široce rozšířená, nyní vzroste. To bylo předpověděno, protože patří k mnoha svatým konce časů.

Jejich úděl je těžký a budou velmi trpět kvůli úkolu, který jim byl svěřen.

Mé děti, volám všechny, které uctívají mě, svou Blahoslavenou Matku, aby se ke mně modlili za ochranu vizionářů a proroků posledních časů.

Potřebují vaše modlitby. I když máte pochybnosti o těchto duších, které byly vybrány, aby předaly světu Pravdu, tak se přesto za ně modlete.

Všichni jste Boží stvoření. Musíte projevovat lásku jeden k druhému. Hlásejte svaté Slovo mého Syna, ale nikdy tak, že byste uráželi jiné Boží děti.

Urážky nepocházejí z lásky. Ty přicházejí od podvodníka, jehož nenávist k lidstvu nezná mezí.

Jestli milujete mého Syna a najdete-li na jiné duši chybu, tak si musíte zapečetit rty.

Nikdy nepomlouvejte jiného ve jménu mého Syna.

Jakoby mé srdce probodával meč, když vidím duše zasvěcené mně, svaté Matce Boží, jak vylévají opovržení na vizionáře, kteří byli vybráni, aby pomohli zachraňovat duše.

Modlete se, modlete se, modlete se za vizionáře, vyvolené Bohem Otcem v dnešním světě.

Buďte ujištěni, že právě ti, kdo mluví ve jménu mého Syna, trpí největšími urážkami.

Těmi, jejichž poselství jsou zuřivě zpochybňována, přijímána s nevolí a trhána na kusy, jsou obvykle vybrané duše.

Právě ony patří k prvořadým cílům Zlého, jenž prostřednictvím ostatních bude podněcovat věřící, aby tyto vizionáře kritizovali.

Mějte na paměti, že tito poslové reprezentují mého Syna a jeho svaté Slovo.

Když odmítnete opravdového vizionáře, pak odmítnete Slovo mého drahého Syna.

Vždy se modlete o schopnost rozlišení. Avšak nikdy nesmíte veřejně opovrhovat těmito Božími poselstvími, která byla dána lidstvu, aby zachraňovala duše z ohňů pekla.

Když se postavíte proti práci těchto vizionářů, postavíte se proti spáse duší.


Vaše milovaná Matka, Královna Nebes
Matka Spásy


zpět